Yttrande och yrkanden från RS 150505 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Yttrande och yrkanden från RS 150505

Vi påtalade vikten av att  allmännyttiga bolag, kommuner och Landsting inte bör göra sig beroende av subventionerade energianläggningar, vare sig det gäller vindkraft eller solenergi. Vi tror fullt och fast att under överskådlig framtid kommer kärnkraften och vattenkraften att utgöra grundstommen i Sveriges elproduktion. Sverigedemokraterna ser positivt på en vidareutveckling av kärnkrafttekniken.

Yttrande över förslag till handlingsplan för kommunala insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.
Här yrkar vi inget i ärendet. Men handlingsplanens uppkomst är en effekt av EUs brist på framförhållning, framsynthet och negligerande av förväntade problem gällande den fria rörligheten. Vi sammanfattar vårt ställningstagande genom att hänvisa till kommunallagen som begränsar skyldigheterna till att bara omfatta den som är medlem av en kommun, som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.
I övrigt skall kommunen verka för angelägenheter som är av allmänt intresse för densamma eller dess medlemmar.

solel
ärende 2
ärende 14