Yrkanden i regionstyrelsen 150421 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Yrkanden i regionstyrelsen 150421

Vi har valt att lämna yrkanden i två ärenden denna gången.
Det gäller vattendirektivet där vi yrkar på att vår inlaga ska bifogas till remissvaret.
Sverigedemokraterna ser positivt på ett tonnageskattesystem och vi vill även i remissvaret påtala fler positiva åtgärder som kan gynna svensk handelsflotta.

Vattendirektivet Ärende 10

Tonnageskatten