Pressmeddelande Valmanifest 2022-02-23 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande Valmanifest 2022-02-23

Pressmeddelande
2022-03-23

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar nu sitt valmanifest med totalt 62 olika frågor som partiet kommer att driva under kommande mandatperiod.

Under framtagandet av valmanifestet framgick det väldigt tydligt att partigruppen ville sätta stort fokus på att klara vårdgarantin, både den tidigare och den ackumulerade vårdskuld som senare växte fram under pandemin. En vårdskuld som redan innan pandemin var oacceptabelt stor. Vidare är en viktig fråga för Sverigedemokraterna att kunna erbjuda vårdpersonalen klart förbättrade löner.

Vårdgaranti
Pandemin ledde till att ytterligare ca 30.000 operationer och behandlingar blev inställda, utöver den tidigare vårdkön, samtidigt som användningen av operationslokalerna i regionens sjukhus bara uppgår till i genomsnitt drygt 50 %. Detta påverkar givetvis antalet operationer som kan genomföras samtidigt som det också påverkar den viktiga tillgängligheten negativt. Vår förhoppning är att sjukhusen har tillgång till erforderlig kompetens och själva klarar av att utföra fler operationer. Detta är dock inte sannolikt då det både råder brist på viss personal och då befintlig vårdpersonal måste ges möjlighet till återhämtning efter pandemin

Därför lägger vi ett förslag om att Västra Götalandsregionen ska upphandla operationsteam som kan åta sig att operera och därmed bättre utnyttja tillgången till våra dyra, avancerade operationssalar. Påpekas bör att förslaget inte innebär att privata vårdgivare ska ges möjlighet att nyttja regionens operationssalar i syfte att behandla egna patienter, utan avsikten är att de ska bistå regionen med att korta den offentliga vårdkön.

Vidare ser vi också ett betydande behov av att regionen agerar och arbetar även nationellt för att försöka korta vårdköerna. Därför lämnar vi också förslag om att Västra Götalandsregionen och övriga regioner i Sverige tillsammans ska medverka till att utveckla en fungerande ersättningsmodell i syfte att vid behov och möjlighet kunna ta emot varandras patienter och därmed gemensamt bidra till att försöka uppfylla vårdgarantin i samtliga regioner.

Folkhälsa
Fetma, övervikt och andra folkhälsoproblem som droger, tobak och alkohol skapar sjukdom för individen, men drabbar även anhöriga utöver att belasta sjukvården och samhället.
Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är de vanligaste diagnoserna typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär, vissa cancersjukdomar och barnlöshet som orsakas av något eller flera av ovan nämnda sjukdomar.
Folkhälsomyndighetens rapporter visar också att ca 11% av fyraåringarna och ca 21% av 6-9 åringarna lider av övervikt och fetma. Detta omfattande folkhälsoproblem ökar dessutom med stigande ålder och för vuxna mellan 45-64 år utgör det närmare 61%.
SBU räknar med att de direkta sjukvårdskostnaderna enbart för fetma och övervikt i Sverige uppgår till ca tre miljarder kronor samt att de indirekta kostnaderna, på grund av bl.a. sjukfrånvaro och sjukpensioner, är minst lika hög.

Vid en granskning av regionens ersättningsmodell till vårdcentralerna så kan man notera att hälsofrämjande och förebyggande insatser skall innefattas i den löpande ersättningen, det utgår alltså inte någon extra ersättning för att tillhandahålla patienterna dessa samhällsekonomiskt viktiga informations- eller hjälpinsatser. Därför föreslår Sverigedemokraterna att en sådan reform bör göras så att Västra Götalandsregionen genomför lättare hälsokontroller för alla där blodsocker, puls och blodtryck regelbundet mäts.

Personal
Att Västra Götalandsregionen ska vara Sveriges bästa arbetsgivare är en ambitiös målsättning som Sverigedemokraterna vill bidra till att uppnå.
Mycket tack vare visad envishet från SD, så finns det redan idag en bred politisk överenskommelse med nästan alla partier om att öka grundlönerna för all vårdpersonal i regionen. Men vi anser att vi utöver detta också aktivt måste se över om man kan lönefrämja personal inom områden där det råder personalbrist. Detta dels för att underlätta rekrytering, dels för att motivera befintlig personal till vidareutbildning. Västra Götalandsregionen bör också säkerställa att all vårdpersonal med nära vårdkontakter har en god kunskap i det svenska språket, vilket inte minst är en förutsättning för att nå högt ställda mål om patientsäkerhet. Även bidrar en god sådan kunskap till ökad kompetens, delaktighet och patientförståelse. Genom att tillämpa det nationella språkkravet C1, som är en av EU beslutad skala, så säkerställer vi att kommunikationen mellan profession och patient blir fullgod.

Regional Utveckling

Vår region är stor och mycket gott görs redan som främjar den regionala utvecklingen.
Idag känner de flesta boende på landsbygden igen sig i påståendet att vägunderhållet kunde varit bättre. Inte nog med att de flesta av dessa har längre till arbetet, utan dessutom är fordonsslitaget betydligt större på grund av gropar, dåligt lappade vägar och allmänt bristande underhåll. Detta är också en bidragande faktor till att det är dyrare att leva på landsbygden. Därför är Sverigedemokraterna återigen tydliga med att Västra Götalandsregionen bör med erforderliga medel bidra till ett förbättrat underhåll av landsbygdens vägar.

Oavsett var i regionen man bor har man inte blivit opåverkad av de nu historiskt höga elpriser som drabbat oss. Elpriser kommer i framtiden dessutom att svänga mer och oftare.
Sveriges uttalade omställning till ett elsystem med 100 % förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har man kunnat se att höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer osäker tillgång till kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Detta eftersom kärnkraften inte längre ses som en god produktionskälla. Elpriset kommer alltså bli högt i en situation med liten användning och likaså högt vid liten produktion.
Flera länder styr forskningsmedel och tar beslut om att starta små modulära reaktorer (SMR) i syfte att stabilisera grundförsörjningen för att minimera denna ovan beskrivna osäkra produktion. Vi sympatiserar med den reaktionen och vill att Västra Götalandsregionen inom ramen för den regionala utvecklingsmedlen styr forskningsmedel mot utveckling av 4:e generationens reaktorer och små modulära reaktorer (SMR).

För ytterligare frågor kontakta:

Lena Mjörnell, Kanslichef
Lena.mjörnell@vgregion.se
0761421814

Heikki Klaavuniemi, Gruppledare och Regionråd
heikki.klaavuniemi@vgregion.se
0700824200

 

Du kan läsa Valmanifestet i sin helhet här: Valmanifest SD VGR 2022