Pressmeddelande gällande införande av PSA-prover | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande gällande införande av PSA-prover

2019-04-25 Pressmeddelande med anledning av fattat beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen om pilotprojekt för organiserat PSA-prov.

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen motionerade i januari 2015 om att Regionen skulle inrätta ett organiserat PSA-testprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.
Den samlade bedömningen från remissinstanserna blev att det är för tidigt att införa ett

sådant program baserat enbart på vanliga PSA-prov. De följde därmed Socialstyrelsens rekommendationer, vilka avråder införande.

Dock blev inte motionen avslagen i sin helhet. Vi fick nämligen igenom ett tilläggsuppdrag där Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skulle utvärdera vilken metod som skulle kunna gå att implementera i regionen.
Under 2017 reviderade Socialstyrelsen sina rekommendationer. Den är fortsatt skeptisk till ett nationellt införande, men uppmuntrade samtidigt regioner att starta pilotprojekt.

Under 2017 genomfördes en utredning gällande införande av organiserad prostatacancerscreening i Västra Götalandsregionen.
Utredningens syfte var att ta fram underlag för att möjliggöra en förändring av nuvarande fragmentariska, oorganiserade tester till ett enhetligt, sammanhållet och välorganiserat program. Vi var därefter beredda att lansera ett pilotprojekt, men det förhalades tyvärr av de styrande med motiveringen att de ville utreda vidare.
Under 2018 genomfördes en förstudie om förutsättningarna för införande av ett program för organiserad prostatacancerscreening i Västra Götalandsregionen. Baserat på den förstudien föreslogs Hälso-och sjukvårdsstyrelsen att godkänna lanserandet av ett pilotprojekt i vilket 50-åringar blir kallade under de första två åren för att sedan utvidgas till att gälla fler åldersgrupper.

Dagen före hälso-och sjukvårdsstyrelsens möte valde dock den styrande minoriteten att lämna in ett yrkande att återigen förhala lanseringen.

Som skäl anges man att ”kostnaden för innevarande år är låg, men ökar under 2020 och kommer att öka i takt med att projektet fortskrider”.

Man bortser alltså helt från projektets syfte och förväntade positiva utfall i form av framtida minskat mänskligt lidande och minskade vårdkostnader för den utsatta gruppen.

Den styrande minirotetens hållning och agerande ter sig irrationellt, oförståeligt och oförsvarbart med tanke på ärendets synnerliga dignitet.

Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avgjorde vi ärendet.

Nu tar Västra Götalandsregionen kampen mot prostatacancer på allvar!

Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)