Pressmeddelande Budget 2023 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande Budget 2023

Pressmeddelande Sverigedemokraternas budgetförslag 2023

Heikki Klaavuniemi, Gruppledare och Regionråd (SD) kommenterar;
”Sverigedemokraterna avsätter en halv miljard mer till vården än den styrande minoriteten!
Vidare avsätter vi 116 mnkr mer till personalens löneutveckling. Fokus för 2023 är att utveckla vårdpersonal som arbetar inom dygnetruntvården. Vi finansierar det som redan är beslutat men den styrande minoriteten prioriterar som vanligt bort undersköterskornas löneutveckling, medan vi fortsätter jaga på dem om att den också behöver prioriteras.

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar sitt budgetförslag som utgår från det nyligen presenterade valmanifest framtaget till valrörelsen, Sverigedemokraterna är tydliga, dessa frågor vill vi driva nästa år och under kommande mandatperiod.
Totalt belyser partiet 62 olika frågor i valmanifestet men till 2023 lämnar vi ett 10-tal skarpa förslag med finansiering. Ett stort fokus bland våra förslag är att stärka den nära vården. Detta har den grönblå minoriteten totalt misslyckats med under den gångna mandatperioden. Man har istället avvecklat den. Som bekant har de tom närtid beslutat sig för att avveckla jourcentralerna i Falköping och Mariestad. Den nära vården blir längre om den grönblå minoriteten får bestämma!

Under framtagandet av valmanifestet tillika budgetförslaget har det varit väldigt tydligt att den Sverigedemokratiska regiongruppen velat sätta stort fokus på att klara vårdgarantin, både inom den tid regionen arbetar bort ackumulerad vårdskuld uppkommen av pandemin och efteråt. För det ska nämnas; vårdgarantin var inte god heller innan pandemin”.

Ett axplock av förslag från Budgetförslaget 2023

Vårdgaranti

-Vård i tid för dig och dina näras bästa

De senaste åren har gjort att vi inom vården samt i många andra sammanhang ofta talar i termer som ”innan pandemin” och ”efter pandemin”. Redan innan pandemin fanns det en vårdkö, som satte vårdgarantin under hård press och många gånger kunde vårdgarantin inte upprätthållas. Själva pandemin ledde uppkomsten av vad vi kallar ett ”vårdberg”, ytterligare 30 000 operationer och behandlingar blev inställda. Idag efter pandemin, så står vi därför inför större utmaningar än någonsin förr. Vårdgarantin uppfattas idag som ett löfte, för oss är vårdgarantin är ett krav att hålla.

Varje person som söker vård i Västra Götaland, i Sverige ska få vård inom vårdgarantins angivna dagar. Det står Sverigedemokraterna för. Men vi är inte naiva, det kommer vara svårt och det kommer sätta ytterligare press på personal och avdelningar. Det råder brist på viss personal och den befintliga personalen måste ges möjlighet till återhämtning efter pandemin. Flertalet offensiver behöver göras inom regionen för att komma till bukt med det vårdberg som skapats för vårdgarantin är inte ett politiskt vallöfte, det är ett krav och en förutsättning för att alla ska få den vård de har rätt till

 

Vårdgarantin ska efterlevas

SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023:

Offentlig och privat vård ska användas som en gemensam kraft för patientens bästa. Så att vårdgarantin kan upprätthållas.

Regionen ska upphandla operationsteam som i våra operationslokaler hjälper till med att hantera regionens vårdkö. Så att vårdgarantin kan upprätthållas

Regionen ska inleda och utveckla samarbete med andra regioner för patientremittering så att vårdgarantin kan upprätthållas

Regionen ska utveckla och upprätthålla den nära vården. Mer digitalisering och decentralisera ofta förekommande vårdbehov.

Folkhälsa

-Hälsa genom hela livet

Att arbeta med folkhälsa innebär att arbeta förebyggande. Det finns ett delat ansvar mellan regionerna och kommunerna i arbetet mot en god folkhälsa. Sverigedemokraterna ser att regionerna kan göra mer i folkhälsoarbetet genom att till exempel utöka möjligheterna till att tidigt upptäcka folksjukdomar. Folksjukdomar är sjukdomar som är vanligt förekommande. Exempel på folksjukdomar är typ-2 diabetes, högt blodtryck, övervikt, fetma, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär och vissa cancersjukdomar.

Vår, Sverigedemokraternas, vision för regionens folkhälsoarbete är att kunna erbjuda regelbundna hälsosamtal och hälsoundersökningar. Idag kan det vara svårt att få förebyggande vård, att be någon på vårdcentralen mäta ditt blodsocker eller blodtryck så kan du idag bemötas med ett nej om du inte har några symptom för sjukdomar som högt blodtryck eller diabetes. Vi måste vara mer inbjudande till att omhänderta våra medborgare innan sjukdom uppstår, innan de blir patienter. Genom förebyggande hälsoundersökningar och hälsosamtal kan många latenta sjukdomar upptäckas i god tid och lidandet blir mindre för patienten samtidigt som kostnaden för regionen och samhället blir lägre.

 

Att upptäcka i tid är att skapa förutsättningar för en bred folkhälsa

SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023

Erbjuda lättare hälsosamtal vid varje kontakt med vårdcentralerna.

Förbättrade löpande ersättningar för vårdcentraler som uppfyller krav om förebyggande folkhälsoinsatser och utökat samarbete med kommunerna

Erbjuda hälsokontroller där blodsocker, puls och blodtryck mäts.

Utöka de ekonomiska resurserna för det regionala folkhälsoarbetet med fokus på att förebygga ohälsa

Personal och kompetens
-Det viktigaste och mest värdefulla vi har

 

Lönebilden är långt ifrån optimal för flertalet i vår stora personalstyrka i regionen. Västra Götalandsregionen är med sina ca 55 000 anställda en av Sveriges största arbetsgivare.

Sverigedemokraterna har tittat närmre på lönebilden för olika personalgrupper och jämfört dessa med andra regioner och sett att vi ligger under lönesnittet i resten av Sverige. För att vi ska nå den fastställda visionen om att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa arbetsgivare krävs många förbättringar för våra personal. En arbetsplats med nöjd personal, god möjlighet till friskvård på arbetstid och möjligheter till kompetensutveckling är av stor vikt för oss. Samt en lönebild som överensstämmer med den belastning som vår vårdpersonal är under och som reflekterar den betydelse vår vårdpersonal har för oss som arbetsgivare och våra patienter.

Att vara trygg på sin arbetsplats har under de senaste åren fått en ny betydelse på våra akutmottagningar. Vissa akutmottagningar har blivit samlingsplatser för gäng och kriminella och vi har även sett kriminella uppgörelser i samband med besök till akuten. För Sverigedemokraterna är det ingen tvekan om att vi måste agera kompromisslöst, akutmottagningar ska vara en fristad, en trygghet, både för patienter och personal.

 

Vi klarar inte vårdbehovet idag eller i framtiden utan personal

SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023

Lönesatsningar, specifikt prioriterade grupper är undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor som jobbar inom dygnet runt verksamheter.

Utöka och utveckla möjligheterna till friskvård på arbetstid

Skapa möjligheter för återhämtning för vårdpersonalen efter pandemin och andra krävande framtida insatser

Begränsa användningen av bemanningsföretag genom att skapa en regional bemanningspool

Större ekonomiska resurser ska avsättas för anlitande av väktare till sjukhusen och akutmottagningarna

Språkkrav, regionens patienter ska kunna förstå sin vårdpersonal.
Vården ska inte vara en integrationsplattform

 

Regional utveckling

-Utveckling med blicken mot framtiden och nya möjligheter

 

Regional utveckling är något alla regioner arbetar med. Det är ett av de lagstadgade områdena utöver vård, kollektivtrafik och infrastruktur som regioner har i uppdrag. Regional utveckling innefattar bland annat forskning, innovation och kompetensförsörjning.

En växande region kräver en väl fungerande infrastruktur. Detta innebär bland annat upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet med fler stationssamhällen i vår glesbygd. Syftet med det är att bättre knyta samman glesbygd, stad och land. Samtidigt finns det ett stort behov av vägunderhåll på många delar av vår gles- och landsbygd.

Oavsett var i regionen man bor eller verkar har man inte blivit opåverkad av de nu historiskt höga elpriserna. Genom vår regionala utveckling ser Sverigedemokraterna en möjlighet att stötta forskningen och utvecklingen av till exempel 4:e generationens kärnkraft samt SMR, Små Modulära Reaktorer. Lika viktig som elförsörjningen är för regionens invånare och egna verksamhet så är det även en viktig fråga för framtida etableringsmöjligheter för industrier och större företag vilket i sin tur genererar arbetstillfällen.

I det regionala utvecklingsarbetet ingår självklart utveckling av det som finns inom regionens gränser. Därför vill Sverigedemokraterna ta fasta på närproduktion inom regionen. Vi ser till exempel potential i utökat jordbruk och vill se en högre grad av upphandling av närproducerade varor och tjänster vilket skulle gagna på företagarna, miljö och klimat. Likaså kan regionen bli bättre på att upphandla lokal konst och kultur för att främja de lokalt verksamma konstnärerna, kulturutövarna och det lokala historiska arvet.

 

Regional utveckling för en hållbar framtid

SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023

Satsar på fler snabba innovationsstöd till småföretag

Att regionen verkar för bättre vägunderhåll i gles- och landsbygd

Utveckling av järnvägen i regionen i form av dubbelspår samt fler stationer

Styra forskningsmedel mot utveckling av små modulära reaktorer (SMR)

Mer närproducerad mat, konst och kultur

Utveckling och satsning på turism

Skapa fler utbildningsplatser med inriktning hälso- och sjukvård

 

För frågor:
Kontakta Lena Mjörnell, kanslichef
lena.mjornell@vgregion.se
0104410065

 

Alternativt; Heikki Klaavuniemi, Gruppledare, Regionråd
heikki.klaavuniemi@vgregion.se
0700824200

För att läsa vår budget i sin helhet, klicka här: Sverigedemokraterna Budget 2023