Pressmeddelande Budget 2022 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande Budget 2022

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande
Budgetförslag 2022

För att läsa budgeten i sin helhet klickar du här: VGRBudget 2022

I likhet med fjolårets budgetförslag har, på grund av den pågående Covid-19-pandemin, även detta budgetförslag lagts under synnerligen extraordinära omständigheter.
Pandemin skapar ännu svåröverskådliga och svårbedömda förutsättningar som närmast omöjliggör att kunna ekonomiskt säkerställa budgeten.
Vilket gör att detta förslag lika mycket måste ses som en viljeinriktning som ett försök till realistiska ekonomiska ställningstaganden, givet de diffusa förutsättningarna.

De både kort- och långsiktiga konsekvenserna av Covid-19 har vid budgetens läggande visserligen både beaktats och beräknats, men osäkerheten kvarstår.
Något som vi dock är övertygade om är att det behövs en massiv ekonomisk mobilisering till sjukhusen i syfte att bemästra sannolika inkomstbortfall och kostnadsökningar. Det snabbt växande vårdberget måste vi med all kraft angripa för att nå tillbaka till de vårdgarantinivåer som fanns före pandemin. Vilka vi ärlighetens namn måste säga, inte ens då nådde vårdgarantimålen.

För att kunna möta vårdberget som vid 2021 års slut beräknas vara 30.000 inställda behandlingar och 30.000 inställda förstabesök så tilldelar vi Regionstyrelsen 800 mnkr i utökad ram 2022 för att bättre kunna hantera det ackumulerade vårdberg som uppstått efter covid-19 pandemin. Vi finner det lämpligast eftersom vi inte tror att sjukhusen ensamma kan axla merproduktionen. Här behöver vi även mer upphandlad vård.

För att kunna öka produktionen utöver vårdberget tilldelar Sverigedemokraterna till hälso- och sjukvårdsnämnderna ytterligare 400 mnkr, utöver tidigare beslutad indexuppräkning på 2 %.
Dessa riktas till sjukhusen för ytterligare beställningar av vård. Dessa medel ska även säkerställa att sjukhusen inte slentrianmässigt tvingas till budgetanpassningar där personalen dras ner eftersom lönerna är en budgettung post.

Vi uppmärksammar också ett lågt nyttjande av våra operationssalar samt behovet av att få ett mer effektivt nyttjande av vår vårdgarantiservice. Vi vill öppna upp våra operationslokaler för andra aktörer för att kunna öka tillgängligheten. Patienter skall också snabbt, inom vårdgarantin, kunna erbjudas vård där den finns tillgänglig, oavsett om detta är inom Västra Götalandsregionen eller i annan region.

Ökad tillgänglighet i egen regi kräver personal.
I denna budget ålägger vi därför sjukhusen att inte, vilket numera tycks ske närmast som en standardåtgärd, använda neddragning av antalet nettoårsarbetare när besparingar i verksamheterna ska göras. Vidare vill vi se över ledarskapet på sjukhusen för att säkerställa att fortlöpande, trots allt nödvändiga, effektiviseringar genomförs utan att riskera tillgängligheten.
Vi upprepar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning jämfört med våra grannregioner och gör därför en tung ekonomisk satsning för att stärka denna. Vi finansierar den sistnämnda satsningen med 750 mnkr över planperioden.

Vården av våra äldre, som är en av Sverigedemokraternas absolut högst prioriterade frågor, har på senare tid börjat uppmärksammas även av andra partier. Mer behöver göras och i detta budgetförslag växlar vi upp rejält med frågor kopplat till denna vårdgrupp.
Vi finner det nödvändigt att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser över och fastställer definitionen för vad som avses med geriatrisk vård, att vi utökar antalet specialistutbildningar för både läkare och sjuksköterskor med fokus på geriatrik. Detta finansierar vi utöver med 5 mnkr i liggande budgetförslag.
Vidare fortsätter vi prioritera införandet av äldrevårdsmottagningar och ger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för dem.
Till sist bör regionen också inrätta ett regionalt geriatriskt centrum som kan stödja med kompentens, utveckling och stöd. Detta finansierar vi också med 5 mnkr i detta budgetförslag.

Vi påtalar också behovet att inom psykiatrin lösa de mest akuta utmaningarna.
Tyvärr är det ett område inom sjukvården där det finns flest brister. Sverigedemokraterna anser att det viktigaste som måste ske är att regionen snarast skapar en enhetlig psykiatriförvaltning. Då kommer psykiatrin att kunna prioriteras och få det fokus som den så väl behöver. En övergripande förvaltning kommer att ge en förbättrad överblick så att vi lättare kan sätta in riktade resurser där de krävs samt kunna erbjuda en jämlik vård i hela regionen. Att regionen inför det sedan 2018 drivna SD förslaget ”En Väg In” modellen är också en pusselbit för att kunna göra vården mer jämlik och tillgänglig för våra Barn- och ungdomar.

En annan reform som kan innebära enorma skillnader för de yngre medborgarna hade varit om regionen haft ansvaret för den medicinska delen av elevhälsan. Att det idag finns två olika huvudmän, kommun och region, så ökar det chansen att barnen hamnar mellan stolarna. Vi föreslår därför att Regionstyrelsen ska erbjuda kommunerna att ta över detta ansvar för skapa en mer sammanhängande vårdkedja.

Uppräkningen till sekundära nämnder, exklusive kollektivtrafiken, måste tills vidare stå tillbaka till förmån för den livsviktiga hälso- och sjukvården och personalens behov 2022. I synnerhet med hänsyn tagen till det uppdämda vårdbehov och behov av ökad produktion i vården som tidigare nämnts.

För frågor, kontakta:

Lena Mjörnell, kanslichef (SD)
lena.mjornell@vgregion.se
076-1421814

Alternativt
Heikki Klaavuniemi, Regionråd, Gruppledare (SD)
heikki.klaavuniemi@sd.se
070-0824200