Pressmeddelande angående bokslutsdispositioner på Regionfullmäktige 4/9 2019 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande angående bokslutsdispositioner på Regionfullmäktige 4/9 2019

Sverigedemokraterna valde på regionstyrelsens möte den 26 mars att avstå i avgörandet om bokslutsdispositioner.

Det gemensamma yrkande som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet senare enades om, var dock inte helt ointressant för oss
SD har i de två senaste veckorna nu idogt satt oss ner i frågan på djupet.
Vilka konsekvenser får ett beslut om att avskriva underskotten?
IDAG ser vi att sjukhus kraftigt minskar antalet nettoårsarbetare, vilket vi finner vara en högst olycklig målsättning. Men det är en konsekvens av att de försöker förhålla sig till årets budget. Vi ser även att sjukhus under innevarande år försöker rationalisera ambulanssjukvården och överväger att centralisera viktiga BUP utbudspunkter. Men det är också en konsekvens av att de försöker förhålla sig till årets budget. Det som beskrivs är besvärande effekter av innevarande års budget.

Vi har historiskt och kommer även i framtiden adresserat problemet i ordinarie budgetprocess. Vid kompletteringsbudgetdebatten i höstas inför 2019 var vi också beredda som opposition att säkerställa att sjukhusen fick högre budget att förhålla sig till. Men alla i oppositionen var inte lika beredda.
Vi anser det högst relevant att fortsätta göra detta, då vi vet att i en nära framtid väntas stora förändringar i sjukhusen genom bland annat genomförandet av framtidens vårdinformationsmiljö och revideringen av den regiongemensamma DRG-ersättningen.

Men IDAG finns det inga krav på sjukhusen att återställa fjolårens negativa kapital, även om regionfullmäktige angett det i sina styrprinciper.

Vid samma RF möte skulle årsredovisningen för 2018 hanteras, i det ärendet skulle vi dock undanta det enda sjukhuset som haft ett återställningskrav på sig.
Inga av sjukhusens åtgärdsplaner innevarande år omfattar alltså ett förhållningssätt till det negativa kapitalet.

Men även om de hade haft det så är det väldigt riskabelt att skriva av underskotten, det sänder hela vårt beställare och utförare system i sank.

Signalen blir att budgetdisciplin inte behöver finnas. Innebär att regionfullmäktiges fastställda styrprinciper om att underskott ska återregleras bara bara föringas. Vi sänder en signal om att sjukhusen bara behöver producera vård och sedan faktura slutnotan.
Vi var beredda på att ta en fördjupad diskussion kring framtidens styrprinciper. Men vi lade ett yrkande som vi ville föregå framtidens diskussioner med.

I framtiden hade vi gärna skrivit av underskotten under organiserade former. Vi behöver se över vår politiska organisation och de former vi beställer vård för, samt de krav som regionfullmäktige fastställer.
Vi trodde inte det fanns några ansvariga politiker som ville förskjuta den viktiga diskussionen helt till framtiden. Eftersom den styrande minoriteten valde att inte anta vårt yrkande såg vi allvarliga risker i att de tänkte fullfölja regionfullmäktiges styrprincip och ålägga sjukhusen krav på att återställa de negativa ackumulerade underskotten om totalt 1,1mdr.

Det kommer aldrig ske under vårt godkännande.

Vi yrkade idag att ett kompletterande regelverk skrivs in;

Besluta enligt kompletterande regelverk för sjukhusstyrelserna att kvarstående negativt eget kapital per 2019-01-01 skrivs av i samband med bokslutsdispositioner för 2019 om sjukhusstyrelserna vid utgången av 2019 redovisar en ekonomi i balans.

 

Vi har haft en principiell diskussion om frågan. Det finns inga sjukhus som förhåller sig till fjolårets budget i årets åtgärdsplaner för att nå budget. Det finns heller inga krav på dem att efterleva regionfullmäktiges styrprincip.

Men om de styrande en dag bestämmer sig för att sjukhusen ska efterleva det målet så har de inte vårt stöd. 1,1 mdr går inte att återreglera inom 3 år.

SD meddelade tydligt den styrande minoriteten att bifalla vårt förslag, SD intog en mittenposition i denna fråga. RS förslag till beslut skulle vi inte ställa oss bakom under några omständigheter. Den styrande minoriteten visade att de inte var beredda att rucka på deras principer inte ens bara lite.
Det säger att de är beredda att fullfölja regionfullmäktiges styrprinciper fullt ut.

Därför valde vår grupp till slut att rösta bifall på Socialdemokraternas yrkande i andra hand i voteringen.

 

Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)