Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • RS 150602

  Av Matheus Enholm den 3 juni, 2015
  0

  Idag kom två motioner tillbaka som SD har lämnat in.
  Ärende 1 yttrande över motion skriven av Hanna Wigh om inrättande av en psykiatrinämnd.
  Ärende 2 yttrande över motion skriven av Kurt Karlsson om folkhögskola för nya medborgare.

  Tjänstemännens förslag till beslut var avslag.
  Vi yrkade i båda fallen på att motionerna skulle vara besvarade.
  Läser man utredningarna från tjänstemännen så tolkas det som att motionen är besvarad, inte avslag.

  Övriga partier följde dock tjänstemännens förslag och avslog motionerna.

  Våra yrkanden bifogade som PDF, motionerna finns under sidan för motioner.
  yrkande ärende 1 yrkande ärende 2

 • RS 150519

  Av Matheus Enholm den 19 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna drev idag igenom en återremiss av budget 2016 i regionstyrelsen.

  Läs bifogad PDF för mer info.
  Pressmeddelande150519

 • Sverigedemokraternas budget för Västra Götalandsregionen 2016 med plan för 17 & 18

  Av Matheus Enholm den 12 maj, 2015
  0

  Vi lanserar härmed Sverigedemokraternas budget för Västra Götalandsregionen.

  Budgeten ligger nedan som PDF
  Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar.
  Kotaktuppgifter till kansliet finner ni på hemsidan.
  010-44 100 65
  SD VGR Budget 2016-18 v4

 • Yttrande och yrkanden från RS 150505

  Av Matheus Enholm den 6 maj, 2015
  0

  Vi påtalade vikten av att  allmännyttiga bolag, kommuner och Landsting inte bör göra sig beroende av subventionerade energianläggningar, vare sig det gäller vindkraft eller solenergi. Vi tror fullt och fast att under överskådlig framtid kommer kärnkraften och vattenkraften att utgöra grundstommen i Sveriges elproduktion. Sverigedemokraterna ser positivt på en vidareutveckling av kärnkrafttekniken.

  Yttrande över förslag till handlingsplan för kommunala insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.
  Här yrkar vi inget i ärendet. Men handlingsplanens uppkomst är en effekt av EUs brist på framförhållning, framsynthet och negligerande av förväntade problem gällande den fria rörligheten. Vi sammanfattar vårt ställningstagande genom att hänvisa till kommunallagen som begränsar skyldigheterna till att bara omfatta den som är medlem av en kommun, som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.
  I övrigt skall kommunen verka för angelägenheter som är av allmänt intresse för densamma eller dess medlemmar.

  solel
  ärende 2
  ärende 14

 • Yrkanden i regionstyrelsen 150421

  Av Matheus Enholm den 20 april, 2015
  0

  Vi har valt att lämna yrkanden i två ärenden denna gången.
  Det gäller vattendirektivet där vi yrkar på att vår inlaga ska bifogas till remissvaret.
  Sverigedemokraterna ser positivt på ett tonnageskattesystem och vi vill även i remissvaret påtala fler positiva åtgärder som kan gynna svensk handelsflotta.

  Vattendirektivet Ärende 10

  Tonnageskatten