Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Initiativärende till kommande Regionstyrelse 190423

  Av Lena Mjörnell den 17 april, 2019
  0

  I kommande regionstyrelse lägger vi ett Initiativärende och lyfter frågan angående namnbytet.

  Ska det även innefatta namnbyte i IT-miljön?

  Det kommer i så fall kosta långt mer än 10 miljoner enligt de beräkningar vi tagit del av.

  Initiativärende gällande byte av publikt namn för Västra Götalandsregionen

 • Pressmeddelande angående bokslutsdispositioner på Regionfullmäktige 4/9 2019

  Av Lena Mjörnell den 9 april, 2019
  0

  Sverigedemokraterna valde på regionstyrelsens möte den 26 mars att avstå i avgörandet om bokslutsdispositioner.

  Det gemensamma yrkande som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet senare enades om, var dock inte helt ointressant för oss
  SD har i de två senaste veckorna nu idogt satt oss ner i frågan på djupet.
  Vilka konsekvenser får ett beslut om att avskriva underskotten?
  IDAG ser vi att sjukhus kraftigt minskar antalet nettoårsarbetare, vilket vi finner vara en högst olycklig målsättning. Men det är en konsekvens av att de försöker förhålla sig till årets budget. Vi ser även att sjukhus under innevarande år försöker rationalisera ambulanssjukvården och överväger att centralisera viktiga BUP utbudspunkter. Men det är också en konsekvens av att de försöker förhålla sig till årets budget. Det som beskrivs är besvärande effekter av innevarande års budget.

  Vi har historiskt och kommer även i framtiden adresserat problemet i ordinarie budgetprocess. Vid kompletteringsbudgetdebatten i höstas inför 2019 var vi också beredda som opposition att säkerställa att sjukhusen fick högre budget att förhålla sig till. Men alla i oppositionen var inte lika beredda.
  Vi anser det högst relevant att fortsätta göra detta, då vi vet att i en nära framtid väntas stora förändringar i sjukhusen genom bland annat genomförandet av framtidens vårdinformationsmiljö och revideringen av den regiongemensamma DRG-ersättningen.

  Men IDAG finns det inga krav på sjukhusen att återställa fjolårens negativa kapital, även om regionfullmäktige angett det i sina styrprinciper.

  Vid samma RF möte skulle årsredovisningen för 2018 hanteras, i det ärendet skulle vi dock undanta det enda sjukhuset som haft ett återställningskrav på sig.
  Inga av sjukhusens åtgärdsplaner innevarande år omfattar alltså ett förhållningssätt till det negativa kapitalet.

  Men även om de hade haft det så är det väldigt riskabelt att skriva av underskotten, det sänder hela vårt beställare och utförare system i sank.

  Signalen blir att budgetdisciplin inte behöver finnas. Innebär att regionfullmäktiges fastställda styrprinciper om att underskott ska återregleras bara bara föringas. Vi sänder en signal om att sjukhusen bara behöver producera vård och sedan faktura slutnotan.
  Vi var beredda på att ta en fördjupad diskussion kring framtidens styrprinciper. Men vi lade ett yrkande som vi ville föregå framtidens diskussioner med.

  I framtiden hade vi gärna skrivit av underskotten under organiserade former. Vi behöver se över vår politiska organisation och de former vi beställer vård för, samt de krav som regionfullmäktige fastställer.
  Vi trodde inte det fanns några ansvariga politiker som ville förskjuta den viktiga diskussionen helt till framtiden. Eftersom den styrande minoriteten valde att inte anta vårt yrkande såg vi allvarliga risker i att de tänkte fullfölja regionfullmäktiges styrprincip och ålägga sjukhusen krav på att återställa de negativa ackumulerade underskotten om totalt 1,1mdr.

  Det kommer aldrig ske under vårt godkännande.

  Vi yrkade idag att ett kompletterande regelverk skrivs in;

  Besluta enligt kompletterande regelverk för sjukhusstyrelserna att kvarstående negativt eget kapital per 2019-01-01 skrivs av i samband med bokslutsdispositioner för 2019 om sjukhusstyrelserna vid utgången av 2019 redovisar en ekonomi i balans.

   

  Vi har haft en principiell diskussion om frågan. Det finns inga sjukhus som förhåller sig till fjolårets budget i årets åtgärdsplaner för att nå budget. Det finns heller inga krav på dem att efterleva regionfullmäktiges styrprincip.

  Men om de styrande en dag bestämmer sig för att sjukhusen ska efterleva det målet så har de inte vårt stöd. 1,1 mdr går inte att återreglera inom 3 år.

  SD meddelade tydligt den styrande minoriteten att bifalla vårt förslag, SD intog en mittenposition i denna fråga. RS förslag till beslut skulle vi inte ställa oss bakom under några omständigheter. Den styrande minoriteten visade att de inte var beredda att rucka på deras principer inte ens bara lite.
  Det säger att de är beredda att fullfölja regionfullmäktiges styrprinciper fullt ut.

  Därför valde vår grupp till slut att rösta bifall på Socialdemokraternas yrkande i andra hand i voteringen.

   

  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd (SD)

   

 • Budgetförslag VGR 2019

  Av Matheus Enholm den 29 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2019 med plan för 2020 och 2021.

  Sverigedemokraterna presenterar en budget som tillför hälso-och sjukvården mer välbehövliga resurser. I detta budgetförslag riktar vi oss särskilt mot utmaningar inom äldres vård, barns och ungdomars psykiatriska vård samt cancervården. Hälso-och sjukvården står generellt inför en behövlig omställning, där bland annat den nära vården ska ges mer ansvar i framtiden.

  Nära vård ger patientsäkerhet och samhällsnytta
  Vi pekar ut Närhälsan vid Dalslands sjukhus som lämplig pilot för vår idé om äldrevårdsmottagningar, på sjukhuset finns redan idag kompetens som täcker upp många av de vårdbehov äldre och multisjuka har. Vi påtalar behovet av att i större utsträckning nyttja de lokala småsjukhusen, en möjlighet är att tillsammans med kommunerna inrätta tillfälliga avdelningar för utskrivningsklara patienter vid dessa lokala sjukhus. På så sätt underlättas hemtagningsprocessen för många kommuner, och helheten i vårdsituationen förbättras för våra mest sjuka äldre. Vården blir mer patientsäker och vi förenar patientnytta med minskade samhällskostnader.

  Den psykiska ohälsan är generellt alarmerande hög hos barn och ungdomar
  Barn- och ungdomspsykiatrin står inför stora utmaningar. Antalet besök på BUP har de senaste åren ökat, ökningstakten under 2017 låg på ca 30 %. Detta har i sin tur inneburit att BUP-verksamheterna fått stora svårigheter att klara vårdgarantin. Vi finner det därför beklagligt att BUP inte fick någon ekonomisk kompensation när det beslutades att de skulle ta över det medicinska ansvaret för en ny patientgrupp 2017. Vid 2017 års slut ströks även en särskild kökortningssatsning, samtliga partier förutom Sverigedemokraterna stod bakom det beslutet. De medel som försvunnit återför Sverigedemokraterna i detta budgetförslag. Vi föreslår också att Västra Götalandsregionen ska reformera BUP till den skånska modellen ”En väg in”. Barn ska ses fort, går besöksorsaken att avhjälpa vid andra instanser så ska det ske snabbt.

  Förebyggande arbete mot Cancer
  I denna budget presenterar vi också hur vi vill arbeta förebyggande mot två av de vanligaste cancerformerna i Sverige och regionen. Liksom förra budgetprocessen vi vill att Västra Götalandsregionen som första region i Sverige inför ett programkansli och screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid. Detta finansierar vi med ett anslag om 22 miljoner årligen. Vi vill också undersöka möjligheten att, precis som socialstyrelsen rekommenderar, inrätta ett screeningprogram mot tarmcancer i Västra Götalandsregionen. Med dessa två metoder kan vi proaktivt förhindra framtida vårdförlopp och minska mänskligt lidande. Västra Götalandsregionen har bra screeningprogram mot andra cancerformer, nu växlar vi upp!

  Höjda ramar till sjukvård och personal
  Sammantaget tror vi att vården behöver tillfälliga höjningar av regionbidrag för att kunna leverera en produkt som är bättre rustad mot de framtida utmaningarna. Därför höjer vi anslagen rejält till Hälso- och sjukvårdsnämnderna, samtidigt som vi ökar anslaget till personalens löneutveckling. Vi ger 86mnkr mer till Hälso-och sjukvårdsstyrelsen än majoriteten Vi ger 164mnkr mer till Hälso- och sjukvårdsnämnderna än majoriteten Vi ger 110mnkr mer till Personalutskottet än majoriteten

  Regional utveckling
  Inom området regionalutveckling och miljö presenterar vi förslag som innebär en omfördelning av medel till vägunderhåll i glesbygd. Vi påtalar behovet av matchningsutbildningar samt ställer oss bakom regionens ambitiösa mål att vara fossilfritt 2030. Vi ser också att behovet och efterfrågan av fossilfritt förnybart flygbränsle ökar inom flygsektorn i takt med omställningen till fossilt oberoende. Forskning, utveckling och på sikt produktion av fossilfritt flygbränsle är nödvändigt i arbetet med fossilt oberoende, vi tror att Västra Götalandsregionen har vad som krävs för att stödja ett forsknings- och utvecklingsprojekt där målsättningen är att få fram nya fossilfria lösningar samt en hållbar produktion av fossilfritt förnybart flygbränsle i Västra Götalandsregionen. Vi vill reformera upphandlingen i regionen så att svenska livsmedel, konventionella såväl som ekologiska, upphandlas i större utsträckning än som sker idag. Offentliga aktörer utgör redan i nuläget ett stort och viktigt kundunderlag för svenska lantbrukare/ livsmedelstillverkare. Vi vill öka den andelen för att öka vårt lands självförsörjningsgrad och skapa nya jobb på landsbygden.

  Miljö
  Vi står för ett långsiktigt och hållbart miljöarbete. Västra Götalandsregionen har stora och högtflygande miljömål. Flera av dessa tycks svåra att uppnå. Offentliga medel satsas idag på utvecklingsprojekt som går stick i stäv mot industrins visioner, strategier och framtidssatsningar. Ofta ser vi att så snart offentliga medel slutar tillföras, så bleknar visioner bort och produktionen upphör oundvikligen. Vi menar att regionens miljömål kontinuerligt måste uppdateras för att vara i fas med modern vetenskap.
  Sverigedemokraterna vill istället stötta goda och ekonomiskt bärkraftiga miljösatsningar som bygger på forsknings- och utvecklingsevidens som industrin är villig att själv investera i och ser en kommersiell framtid inom.
  Både i Sverige och globalt, ser vi en stadigt minskande biologisk mångfald. Den mångfald som ligger till grund för våra känsliga ekosystem och våra livsviktiga ekosystemtjänster som är grunden för folkhälsa och välfärd.
  Friska jordar och marker med hög biologisk mångfald är en förutsättning för tillgången till rent vatten och god avkastning på våra lantbruk.

  Kultur
  Vi står inför ett vägval, där vi å ena sidan kan satsa på en mer elitistisk kultur och å andra sidan på en medborgerlig kultur.
  Vi lever i en allt mer ansträngd ekonomisk värld, där vården som är regionens kärnverksamhet kräver flera resursstärkande insatser, inte minst till den allt mer komplexa vårdmiljön. Därför måste
  kulturanslaget anpassas till dessa behov, utan att kulturen därför tappar i kvalité och sin möjlighet till utveckling.
  För att renodla kulturnämndens verksamheter och för att säkerställa att barn inte används som redskap på ett oetiskt politiskt sätt, vill vi även sträva efter att höja kvaliteten på de organisationer som erhåller bidrag från Regionen.

  Kollektivtrafik
  Kollektivtrafikens utveckling i glesbygden har under hela mandatperioden varit oprioriterad. Nu finns dock ett intressant förslag framarbetat, där 70 biljettzoner föreslås bli 3. Med detta kan vi också vända utvecklingen till glesbygdens fördel. Med det nya ”TRE-zonsförslaget” blir resandet billigare, samtidigt som biljettsystemet blir enklare att förstå för såväl den resvane som för nytillkommande resenärer.
  Vi tror även fortsättningsvis att Närtrafiken behöver reformeras, så att den på ett konkret sätt fungerar som ett komplement i kommuner med få linjelagda turer.
  Hade dessutom vår ambition att öka grundutbudet till Måndag-Söndagstrafik uppfyllts, hade detta inneburit betydande vinster för regioninvånare boende på landsbygden.

  Länk till budgeten i sin helhet.

  För fler frågor kontakta pressekreterare
  Matheus Enholm
  0700-85 26 96
  matheus.enholm@vgregion.se

 • Valmanifest för SD i Västra Götalandsregionen

  Av Matheus Enholm den 9 april, 2018
  0

  SD presenterar nu valmanifestet för Västra Götalandsregionen.
  Pressmeddelande och hela valmanifestet går att ta del av nedan.

  Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna kansliet.

  PM valmanifest

 • Kompletteringsbudget i VGR

  Av Matheus Enholm den 2 november, 2017
  0

  Regionrådet Heikki Klaavuniemi kommenterar;

  Efter vårens budgetprocess presenterade Sverigedemokraterna en stark budget och som ensamt parti kunde vi också redovisa positiva resultat under hela budgetperioden. Efter att budgeten beslutades har det aviserats om ökade kostnader i pensionsåtaganden. Aviseringar om nya statsstöd och något förändrad skatteunderlagsprognos har också tillkommit. Vi har hanterat de förändringarna i vårt ekonomiska ramverk kopplat till budgetförslaget.
  Sammantaget är vårt budgetförslag fortfarande starkare än majoritetens framlagda kompletterande förslag. Majoritetens grundar sig på de ökade statsstöden och det är enbart på grund av dessa som de också lyckas presentera ett förbättrat resultat. Vi ser däremot statsstöden som välkomna tillskott, men önskar hellre en ekonomisk styrning där satsningar och resultat är mer självbärande. Under höstens vårdöverenskommelsearbeten har barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inte fått erforderliga ersättningsmedel efter att överflytten av barn inom Autism spektra (AST) utan generell kognitiv funktionsnedsättning skedde från Habilitering och Hälsa. Denna kompensation har vi, som ensamt parti i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, föreslagit att ge dem. Då vi inte har fått gehör för detta förslag avsätter vi 30mnkr i vårt budgetförslag, fördelat på 5 hälso- och sjukvårdsnämnder. Att BUP ska förbli utan kompensation för ökade uppgifter finner vi orimligt och vi vill inte heller bygga in effektiviseringskrav på en sådan viktig förvaltning. Vårt budgetförslag ger också Hälso-och sjukvården 242mnkr mer i regionbidrag, vilket vi hoppas kan dämpa problematiken med att regionen inte blir bättre på att uppfylla vårdgaranti till behandling. Om sjukhusen får höjda resurser initialt, så ökar möjligheterna att i ett tidigare skede planera för ökad produktion. Idag finansieras denna av majoriteten först när beställningarna från nämnderna överskridits, vilket omöjliggör en rimlig framförhållning och det bidrar därmed till att vårdkön växer.

  Pressmeddelandet
  PM ärende 4 Budget

  Yrkandet i sin helhet
  ärende 4