Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Valmanifest för SD i Västra Götalandsregionen

  Av Matheus Enholm den 9 april, 2018
  0

  SD presenterar nu valmanifestet för Västra Götalandsregionen.
  Pressmeddelande och hela valmanifestet går att ta del av nedan.

  Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna kansliet.

  PM valmanifest

 • Kompletteringsbudget i VGR

  Av Matheus Enholm den 2 november, 2017
  0

  Regionrådet Heikki Klaavuniemi kommenterar;

  Efter vårens budgetprocess presenterade Sverigedemokraterna en stark budget och som ensamt parti kunde vi också redovisa positiva resultat under hela budgetperioden. Efter att budgeten beslutades har det aviserats om ökade kostnader i pensionsåtaganden. Aviseringar om nya statsstöd och något förändrad skatteunderlagsprognos har också tillkommit. Vi har hanterat de förändringarna i vårt ekonomiska ramverk kopplat till budgetförslaget.
  Sammantaget är vårt budgetförslag fortfarande starkare än majoritetens framlagda kompletterande förslag. Majoritetens grundar sig på de ökade statsstöden och det är enbart på grund av dessa som de också lyckas presentera ett förbättrat resultat. Vi ser däremot statsstöden som välkomna tillskott, men önskar hellre en ekonomisk styrning där satsningar och resultat är mer självbärande. Under höstens vårdöverenskommelsearbeten har barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inte fått erforderliga ersättningsmedel efter att överflytten av barn inom Autism spektra (AST) utan generell kognitiv funktionsnedsättning skedde från Habilitering och Hälsa. Denna kompensation har vi, som ensamt parti i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, föreslagit att ge dem. Då vi inte har fått gehör för detta förslag avsätter vi 30mnkr i vårt budgetförslag, fördelat på 5 hälso- och sjukvårdsnämnder. Att BUP ska förbli utan kompensation för ökade uppgifter finner vi orimligt och vi vill inte heller bygga in effektiviseringskrav på en sådan viktig förvaltning. Vårt budgetförslag ger också Hälso-och sjukvården 242mnkr mer i regionbidrag, vilket vi hoppas kan dämpa problematiken med att regionen inte blir bättre på att uppfylla vårdgaranti till behandling. Om sjukhusen får höjda resurser initialt, så ökar möjligheterna att i ett tidigare skede planera för ökad produktion. Idag finansieras denna av majoriteten först när beställningarna från nämnderna överskridits, vilket omöjliggör en rimlig framförhållning och det bidrar därmed till att vårdkön växer.

  Pressmeddelandet
  PM ärende 4 Budget

  Yrkandet i sin helhet
  ärende 4

 • Pressmeddelande Budget SD VGR 2018

  Av Matheus Enholm den 23 maj, 2017
  0

  Pressmeddelande Sverigedemokraternas budgetförslag inför åren 2018, 2019 samt 2020.

  Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag som till skillnad från de andra partiernas visar positiva resultat de kommande tre åren.
  Det är beklagligt att de andra partierna inte vågar prioritera ner bland de sekundära nämnderna för att därmed kunna ge ytterligare tillskott till vården, personalen och kunna uppvisa ett generellt positivt resultat.

  Alla negativa resultat skall balanseras inom tre år och det är därför anmärkningsvärt att majoritetspartierna, S och V, presenterar förslag som ger budgetunderskott under de kommande tre åren.
  I Sverigedemokraternas budgetförslag, som vi kallar ”Nutidens vård – Medborgarnas viktigaste fråga”, presenterar vi en rad satsningar på personalen, med vilka vi bland annat höjer vårdbiträdenas och undersköterskornas status.

  Satsningar på personalen
  Särskilt vill vi framhålla de satsningar som vi gör på befintlig och tillkommande personal.
  Samtliga partier är överens om att en omställning av vården behöver genomföras.
  För denna viktiga omställning kommer det per automatik att ställas höga krav på personalen och för att möta dennas nutida anspråk, men också kommande, lägger vi ett stort fokus på just personalen.

  Även i år avsätter vi därför medel för att finansiera en studielånsavskrivningsportfölj för personal som söker sig till landsbygden.
  För sjuksköterskorna och inte minst undersköterskorna utvecklar vi dessutom en prioriterad löneutvecklingsstrategi i vilken vi avsätter 150mnkr extra för de kommande tre åren.
  Undersköterskornas löneutveckling har dessvärre inte tidigare varit prioriterad i projektet med ”jämställda löner”.
  Med arbetsuppgiftsväxlingarna som vi tar sikte på i budget ser vi en enorm potential i nya arbetsgrupper som kan tänka sig arbeta på våra vårdinrättningar, tex vårdbiträden.
  För undersköterskor och vårdbiträden har vi också avsatt extra medel i introduktionssyfte.

  Vi finansierar också, i likhet med majoritetspartierna, en höjd ersättning för de som arbetar på obekväma arbetstider inom vården.
  Precis som i vårt riksdagsarbete menar vi allvar med uttrycket ”fler händer i vården”, och därför är satsningarna på personal central i vår budget.

  Vi menar också att man inte kan prata sjukvård och om olika symptom, utan att också analysera vad som orsakar dessa.
  Därför sätter vi även i år ett större fokus på folkhälsa och vi föreslår en rad åtgärder för att proaktivt utbilda erforderlig personal samt motverka uppkomsten av svåra diagnoser.
  Bland annat förebyggande insatser mot prostatacancer, livmoderhalscancer och psykiska sjukdomar.

  Kollektivtrafik på landsbygden

  Många som bor på landsbygden känner idag inte att kollektivtrafiken är anpassad för deras behov och villkor. Det är ett faktum att kollektivtrafiken ofta inte kan användas i det vardagliga livet med pendling till jobb, hämtning och lämning på förskola m.m.
  Kollektivtrafiken har också sina begränsningar för de boende på landsbygden gällande möjlighet till deltagande i olika fritidsarrangemang och andra sociala möten.
  Detta vill vi ändra på, och därför gör vi återigen en satsning på närtrafikens utveckling på landsbygden. Vi vill reformerna det så kallade ”grundutbudet” till Måndag-Söndagstrafik.
  Denna utökning är från vår sida en ren landsbygdsatsning och en motreaktion på urbaniseringstrender.
  Man ska kunna veta att man kan bo på landsbygden, men ändå ha kollektivtrafik som är anpassad efter de förhållanden som råder där.

  Nämnder som vi ser ha potential att effektivisera

  Kulturnämnden och Kollektivtrafiknämnden anser vi över tid har haft för vida ramar.
  De har växt närmast oansvarigt, utan tillräcklig kontroll över varken förbättrad självfinansieringsgrad eller att regionbidragen faktiskt gjort nytta för skattekollektivet.
  Dessa två nämnder ålägger vi därför ett sammanlagt effektiviseringskrav på ca 500mnkr årligen.
  Vi gör även funktionsmässiga justeringar var ansvaret för studiestöd och utbildning ska ligga.
  I dag spretar dessa mellan regionalutvecklingsnämnden och kulturnämnden, men vi förordar att hela utbildningsansvaret skall ligga på regionutvecklingsnämnden.

  Avslutningsvis vill vi knyta an till vår omslagsbild i budgetdokumentet

  Vi presenterar en balanserad budget i vilken vi prioriterar vård och personal före höjda anslag till sekundära nämnder och utan budgetunderskott.
  Läs gärna mer i vårt budgetförslag nedan om vilka fler mål vi vill arbeta med i regionen och nämnderna de kommande åren.

  Frågor besvaras via
  vgr@sd.se
  eller av Regionrådet Heikki Klaavuniemi
  heikki.klaavuniemi@vgregion.se
  0700824200

 • Pressmeddelande 170522 patientavgifter

  Av Matheus Enholm den 22 maj, 2017
  0

  2017-05-22
  Pressmeddelande inför nästa sammanträde med regionstyrelsen (2017-05-30).
  Gällande ärendet med översynen av de nya patientavgifterna.

  Sverigedemokraterna ställer sig negativa till att patientavgifterna för hembesök, mobil närsjukvård och distanskontakt via telefon och videolänk föreslås höjas.
  Vi lägger även ett förslag att höja patientavgiften för omskärelser av fullt friska barn till en nivå så att ingreppet inte subventioneras alls av skattekollektivet.
  Vår resoluta inställning är att det inte ska erbjudas alls, men vi sätter vårt hopp till de styrande att de även här vill välja samma väg som valdes mellan Alliansen och SD i Skåne nyligen.

   

  Läs vårt pressmeddelande nedan
  Pressmeddelande

 • Pressmeddelande 170516

  Av Matheus Enholm den 16 maj, 2017
  0

  Idag lade Sverigedemokraterna en viktig motion om att höja anslaget till projektet jämställda löner.
  Öppna filen för att ta del av vårt pressmeddelande och mer information.

  motionjämställda löner

  Pressmeddelande 170516