Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Budgetförslag VGR 2019

  Av Matheus Enholm den 29 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2019 med plan för 2020 och 2021.

  Sverigedemokraterna presenterar en budget som tillför hälso-och sjukvården mer välbehövliga resurser. I detta budgetförslag riktar vi oss särskilt mot utmaningar inom äldres vård, barns och ungdomars psykiatriska vård samt cancervården. Hälso-och sjukvården står generellt inför en behövlig omställning, där bland annat den nära vården ska ges mer ansvar i framtiden.

  Nära vård ger patientsäkerhet och samhällsnytta
  Vi pekar ut Närhälsan vid Dalslands sjukhus som lämplig pilot för vår idé om äldrevårdsmottagningar, på sjukhuset finns redan idag kompetens som täcker upp många av de vårdbehov äldre och multisjuka har. Vi påtalar behovet av att i större utsträckning nyttja de lokala småsjukhusen, en möjlighet är att tillsammans med kommunerna inrätta tillfälliga avdelningar för utskrivningsklara patienter vid dessa lokala sjukhus. På så sätt underlättas hemtagningsprocessen för många kommuner, och helheten i vårdsituationen förbättras för våra mest sjuka äldre. Vården blir mer patientsäker och vi förenar patientnytta med minskade samhällskostnader.

  Den psykiska ohälsan är generellt alarmerande hög hos barn och ungdomar
  Barn- och ungdomspsykiatrin står inför stora utmaningar. Antalet besök på BUP har de senaste åren ökat, ökningstakten under 2017 låg på ca 30 %. Detta har i sin tur inneburit att BUP-verksamheterna fått stora svårigheter att klara vårdgarantin. Vi finner det därför beklagligt att BUP inte fick någon ekonomisk kompensation när det beslutades att de skulle ta över det medicinska ansvaret för en ny patientgrupp 2017. Vid 2017 års slut ströks även en särskild kökortningssatsning, samtliga partier förutom Sverigedemokraterna stod bakom det beslutet. De medel som försvunnit återför Sverigedemokraterna i detta budgetförslag. Vi föreslår också att Västra Götalandsregionen ska reformera BUP till den skånska modellen ”En väg in”. Barn ska ses fort, går besöksorsaken att avhjälpa vid andra instanser så ska det ske snabbt.

  Förebyggande arbete mot Cancer
  I denna budget presenterar vi också hur vi vill arbeta förebyggande mot två av de vanligaste cancerformerna i Sverige och regionen. Liksom förra budgetprocessen vi vill att Västra Götalandsregionen som första region i Sverige inför ett programkansli och screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid. Detta finansierar vi med ett anslag om 22 miljoner årligen. Vi vill också undersöka möjligheten att, precis som socialstyrelsen rekommenderar, inrätta ett screeningprogram mot tarmcancer i Västra Götalandsregionen. Med dessa två metoder kan vi proaktivt förhindra framtida vårdförlopp och minska mänskligt lidande. Västra Götalandsregionen har bra screeningprogram mot andra cancerformer, nu växlar vi upp!

  Höjda ramar till sjukvård och personal
  Sammantaget tror vi att vården behöver tillfälliga höjningar av regionbidrag för att kunna leverera en produkt som är bättre rustad mot de framtida utmaningarna. Därför höjer vi anslagen rejält till Hälso- och sjukvårdsnämnderna, samtidigt som vi ökar anslaget till personalens löneutveckling. Vi ger 86mnkr mer till Hälso-och sjukvårdsstyrelsen än majoriteten Vi ger 164mnkr mer till Hälso- och sjukvårdsnämnderna än majoriteten Vi ger 110mnkr mer till Personalutskottet än majoriteten

  Regional utveckling
  Inom området regionalutveckling och miljö presenterar vi förslag som innebär en omfördelning av medel till vägunderhåll i glesbygd. Vi påtalar behovet av matchningsutbildningar samt ställer oss bakom regionens ambitiösa mål att vara fossilfritt 2030. Vi ser också att behovet och efterfrågan av fossilfritt förnybart flygbränsle ökar inom flygsektorn i takt med omställningen till fossilt oberoende. Forskning, utveckling och på sikt produktion av fossilfritt flygbränsle är nödvändigt i arbetet med fossilt oberoende, vi tror att Västra Götalandsregionen har vad som krävs för att stödja ett forsknings- och utvecklingsprojekt där målsättningen är att få fram nya fossilfria lösningar samt en hållbar produktion av fossilfritt förnybart flygbränsle i Västra Götalandsregionen. Vi vill reformera upphandlingen i regionen så att svenska livsmedel, konventionella såväl som ekologiska, upphandlas i större utsträckning än som sker idag. Offentliga aktörer utgör redan i nuläget ett stort och viktigt kundunderlag för svenska lantbrukare/ livsmedelstillverkare. Vi vill öka den andelen för att öka vårt lands självförsörjningsgrad och skapa nya jobb på landsbygden.

  Miljö
  Vi står för ett långsiktigt och hållbart miljöarbete. Västra Götalandsregionen har stora och högtflygande miljömål. Flera av dessa tycks svåra att uppnå. Offentliga medel satsas idag på utvecklingsprojekt som går stick i stäv mot industrins visioner, strategier och framtidssatsningar. Ofta ser vi att så snart offentliga medel slutar tillföras, så bleknar visioner bort och produktionen upphör oundvikligen. Vi menar att regionens miljömål kontinuerligt måste uppdateras för att vara i fas med modern vetenskap.
  Sverigedemokraterna vill istället stötta goda och ekonomiskt bärkraftiga miljösatsningar som bygger på forsknings- och utvecklingsevidens som industrin är villig att själv investera i och ser en kommersiell framtid inom.
  Både i Sverige och globalt, ser vi en stadigt minskande biologisk mångfald. Den mångfald som ligger till grund för våra känsliga ekosystem och våra livsviktiga ekosystemtjänster som är grunden för folkhälsa och välfärd.
  Friska jordar och marker med hög biologisk mångfald är en förutsättning för tillgången till rent vatten och god avkastning på våra lantbruk.

  Kultur
  Vi står inför ett vägval, där vi å ena sidan kan satsa på en mer elitistisk kultur och å andra sidan på en medborgerlig kultur.
  Vi lever i en allt mer ansträngd ekonomisk värld, där vården som är regionens kärnverksamhet kräver flera resursstärkande insatser, inte minst till den allt mer komplexa vårdmiljön. Därför måste
  kulturanslaget anpassas till dessa behov, utan att kulturen därför tappar i kvalité och sin möjlighet till utveckling.
  För att renodla kulturnämndens verksamheter och för att säkerställa att barn inte används som redskap på ett oetiskt politiskt sätt, vill vi även sträva efter att höja kvaliteten på de organisationer som erhåller bidrag från Regionen.

  Kollektivtrafik
  Kollektivtrafikens utveckling i glesbygden har under hela mandatperioden varit oprioriterad. Nu finns dock ett intressant förslag framarbetat, där 70 biljettzoner föreslås bli 3. Med detta kan vi också vända utvecklingen till glesbygdens fördel. Med det nya ”TRE-zonsförslaget” blir resandet billigare, samtidigt som biljettsystemet blir enklare att förstå för såväl den resvane som för nytillkommande resenärer.
  Vi tror även fortsättningsvis att Närtrafiken behöver reformeras, så att den på ett konkret sätt fungerar som ett komplement i kommuner med få linjelagda turer.
  Hade dessutom vår ambition att öka grundutbudet till Måndag-Söndagstrafik uppfyllts, hade detta inneburit betydande vinster för regioninvånare boende på landsbygden.

  Länk till budgeten i sin helhet.

  För fler frågor kontakta pressekreterare
  Matheus Enholm
  0700-85 26 96
  matheus.enholm@vgregion.se

 • Valmanifest för SD i Västra Götalandsregionen

  Av Matheus Enholm den 9 april, 2018
  0

  SD presenterar nu valmanifestet för Västra Götalandsregionen.
  Pressmeddelande och hela valmanifestet går att ta del av nedan.

  Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna kansliet.

  PM valmanifest

 • Kompletteringsbudget i VGR

  Av Matheus Enholm den 2 november, 2017
  0

  Regionrådet Heikki Klaavuniemi kommenterar;

  Efter vårens budgetprocess presenterade Sverigedemokraterna en stark budget och som ensamt parti kunde vi också redovisa positiva resultat under hela budgetperioden. Efter att budgeten beslutades har det aviserats om ökade kostnader i pensionsåtaganden. Aviseringar om nya statsstöd och något förändrad skatteunderlagsprognos har också tillkommit. Vi har hanterat de förändringarna i vårt ekonomiska ramverk kopplat till budgetförslaget.
  Sammantaget är vårt budgetförslag fortfarande starkare än majoritetens framlagda kompletterande förslag. Majoritetens grundar sig på de ökade statsstöden och det är enbart på grund av dessa som de också lyckas presentera ett förbättrat resultat. Vi ser däremot statsstöden som välkomna tillskott, men önskar hellre en ekonomisk styrning där satsningar och resultat är mer självbärande. Under höstens vårdöverenskommelsearbeten har barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inte fått erforderliga ersättningsmedel efter att överflytten av barn inom Autism spektra (AST) utan generell kognitiv funktionsnedsättning skedde från Habilitering och Hälsa. Denna kompensation har vi, som ensamt parti i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, föreslagit att ge dem. Då vi inte har fått gehör för detta förslag avsätter vi 30mnkr i vårt budgetförslag, fördelat på 5 hälso- och sjukvårdsnämnder. Att BUP ska förbli utan kompensation för ökade uppgifter finner vi orimligt och vi vill inte heller bygga in effektiviseringskrav på en sådan viktig förvaltning. Vårt budgetförslag ger också Hälso-och sjukvården 242mnkr mer i regionbidrag, vilket vi hoppas kan dämpa problematiken med att regionen inte blir bättre på att uppfylla vårdgaranti till behandling. Om sjukhusen får höjda resurser initialt, så ökar möjligheterna att i ett tidigare skede planera för ökad produktion. Idag finansieras denna av majoriteten först när beställningarna från nämnderna överskridits, vilket omöjliggör en rimlig framförhållning och det bidrar därmed till att vårdkön växer.

  Pressmeddelandet
  PM ärende 4 Budget

  Yrkandet i sin helhet
  ärende 4

 • Pressmeddelande Budget SD VGR 2018

  Av Matheus Enholm den 23 maj, 2017
  0

  Pressmeddelande Sverigedemokraternas budgetförslag inför åren 2018, 2019 samt 2020.

  Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag som till skillnad från de andra partiernas visar positiva resultat de kommande tre åren.
  Det är beklagligt att de andra partierna inte vågar prioritera ner bland de sekundära nämnderna för att därmed kunna ge ytterligare tillskott till vården, personalen och kunna uppvisa ett generellt positivt resultat.

  Alla negativa resultat skall balanseras inom tre år och det är därför anmärkningsvärt att majoritetspartierna, S och V, presenterar förslag som ger budgetunderskott under de kommande tre åren.
  I Sverigedemokraternas budgetförslag, som vi kallar ”Nutidens vård – Medborgarnas viktigaste fråga”, presenterar vi en rad satsningar på personalen, med vilka vi bland annat höjer vårdbiträdenas och undersköterskornas status.

  Satsningar på personalen
  Särskilt vill vi framhålla de satsningar som vi gör på befintlig och tillkommande personal.
  Samtliga partier är överens om att en omställning av vården behöver genomföras.
  För denna viktiga omställning kommer det per automatik att ställas höga krav på personalen och för att möta dennas nutida anspråk, men också kommande, lägger vi ett stort fokus på just personalen.

  Även i år avsätter vi därför medel för att finansiera en studielånsavskrivningsportfölj för personal som söker sig till landsbygden.
  För sjuksköterskorna och inte minst undersköterskorna utvecklar vi dessutom en prioriterad löneutvecklingsstrategi i vilken vi avsätter 150mnkr extra för de kommande tre åren.
  Undersköterskornas löneutveckling har dessvärre inte tidigare varit prioriterad i projektet med ”jämställda löner”.
  Med arbetsuppgiftsväxlingarna som vi tar sikte på i budget ser vi en enorm potential i nya arbetsgrupper som kan tänka sig arbeta på våra vårdinrättningar, tex vårdbiträden.
  För undersköterskor och vårdbiträden har vi också avsatt extra medel i introduktionssyfte.

  Vi finansierar också, i likhet med majoritetspartierna, en höjd ersättning för de som arbetar på obekväma arbetstider inom vården.
  Precis som i vårt riksdagsarbete menar vi allvar med uttrycket ”fler händer i vården”, och därför är satsningarna på personal central i vår budget.

  Vi menar också att man inte kan prata sjukvård och om olika symptom, utan att också analysera vad som orsakar dessa.
  Därför sätter vi även i år ett större fokus på folkhälsa och vi föreslår en rad åtgärder för att proaktivt utbilda erforderlig personal samt motverka uppkomsten av svåra diagnoser.
  Bland annat förebyggande insatser mot prostatacancer, livmoderhalscancer och psykiska sjukdomar.

  Kollektivtrafik på landsbygden

  Många som bor på landsbygden känner idag inte att kollektivtrafiken är anpassad för deras behov och villkor. Det är ett faktum att kollektivtrafiken ofta inte kan användas i det vardagliga livet med pendling till jobb, hämtning och lämning på förskola m.m.
  Kollektivtrafiken har också sina begränsningar för de boende på landsbygden gällande möjlighet till deltagande i olika fritidsarrangemang och andra sociala möten.
  Detta vill vi ändra på, och därför gör vi återigen en satsning på närtrafikens utveckling på landsbygden. Vi vill reformerna det så kallade ”grundutbudet” till Måndag-Söndagstrafik.
  Denna utökning är från vår sida en ren landsbygdsatsning och en motreaktion på urbaniseringstrender.
  Man ska kunna veta att man kan bo på landsbygden, men ändå ha kollektivtrafik som är anpassad efter de förhållanden som råder där.

  Nämnder som vi ser ha potential att effektivisera

  Kulturnämnden och Kollektivtrafiknämnden anser vi över tid har haft för vida ramar.
  De har växt närmast oansvarigt, utan tillräcklig kontroll över varken förbättrad självfinansieringsgrad eller att regionbidragen faktiskt gjort nytta för skattekollektivet.
  Dessa två nämnder ålägger vi därför ett sammanlagt effektiviseringskrav på ca 500mnkr årligen.
  Vi gör även funktionsmässiga justeringar var ansvaret för studiestöd och utbildning ska ligga.
  I dag spretar dessa mellan regionalutvecklingsnämnden och kulturnämnden, men vi förordar att hela utbildningsansvaret skall ligga på regionutvecklingsnämnden.

  Avslutningsvis vill vi knyta an till vår omslagsbild i budgetdokumentet

  Vi presenterar en balanserad budget i vilken vi prioriterar vård och personal före höjda anslag till sekundära nämnder och utan budgetunderskott.
  Läs gärna mer i vårt budgetförslag nedan om vilka fler mål vi vill arbeta med i regionen och nämnderna de kommande åren.

  Frågor besvaras via
  vgr@sd.se
  eller av Regionrådet Heikki Klaavuniemi
  heikki.klaavuniemi@vgregion.se
  0700824200

 • Pressmeddelande 170522 patientavgifter

  Av Matheus Enholm den 22 maj, 2017
  0

  2017-05-22
  Pressmeddelande inför nästa sammanträde med regionstyrelsen (2017-05-30).
  Gällande ärendet med översynen av de nya patientavgifterna.

  Sverigedemokraterna ställer sig negativa till att patientavgifterna för hembesök, mobil närsjukvård och distanskontakt via telefon och videolänk föreslås höjas.
  Vi lägger även ett förslag att höja patientavgiften för omskärelser av fullt friska barn till en nivå så att ingreppet inte subventioneras alls av skattekollektivet.
  Vår resoluta inställning är att det inte ska erbjudas alls, men vi sätter vårt hopp till de styrande att de även här vill välja samma väg som valdes mellan Alliansen och SD i Skåne nyligen.

   

  Läs vårt pressmeddelande nedan
  Pressmeddelande