Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Budgetförslag VGR 2020

  Av Lena Mjörnell den 8 maj, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2020 med plan för 2021 och 2022.

  Sverigedemokraterna presenterar en budget för 2020 som bygger på en kontinuerlig, konsekvent politisk hållning.

  Vården

  Flera frågor som vi drivit börjar förverkligas, men nu gäller att försvara dessa och utvärdera dess konsekvenser.
  Sverigedemokraterna tillför Hälso-och sjukvårdsnämnderna 150 mnkr mer än den styrande minoriteten. Vi väljer också, till skillnad från denna, att ge lättnader för sjukhusen istället för att årligen ålägga dem svåruppnåeliga besparingskrav. Krav som under innevarande år har fått orimliga proportioner.
  Vi märker hur sjukhusen kämpar med att nå budgeterat antal nettoårsarbetare och hur de tvingas rationalisera ambulansutbud eller centralisera viktiga barn- och ungdomsmedicinska- och psykiatriska mottagningar.

  Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12,4mdr mnkr. I de medlen finns höjd ram vår vårdvalen samt för 2020 250 mnkr till omställningen av vården, 8,1 mnkr till pilotprojekt organiserat PSA-test samt 5 mnkr till vaccinationsavgiftsfrihet för pneumokock- och influensavaccin.

  Vi är som redan nämnt kritiska till kravet på att minska antalet nettoårsarbetare eftersom detta hindrar sjukhusen från att återanställa och att ta in vikarier när omsättning av personal på avdelningar sker. Det riskerar fullt fungerande avdelningar att bli dysfunktionella, vilket påverkar tillgänglighet och arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda till ytterligare personalomsättning. Man kan med fog fråga sig hur väl analyserade och genomtänkta de stränga kraven egentligen är.

  I början av 2019 kom det till regionstyrelsens kännedom, när budgetarbetet redan var uppstartat, att sjukhusen redan visade ett underskott på närmare 300mnkr för innevarande år.
  Hade Sverigedemokraternas, eller i ärlighetens namn något annat oppositionspartis budget gällt för 2019, hade underskotten inte varit lika alarmerande eftersom beställarnämnderna skulle haft mer medel att beställa vård för.

  Regionpolitiken står inför ett vägval. Vi tror till skillnad mot den styrande minoriteten att vi inte kan kräva av vården att bromsa sig uppför backen och sedan lyckas nå omställningsmålen. Vi tror till skillnad mot dem att det behövs tillskjutas erforderliga medel och därmed vinna kraft att nå de högt ställda målen. Dagens behov tillfredsställs inte av framtida visioner. Stämmer kartan inte överens med verkligheten är det lämpligare att rita om den.

  Regional utveckling och Kollektivtrafik

  Vi tycker att regionutveckling behöver fokusera på vad kommuner, företag och innovatörer uttalar. Nämligen att Regionen skall utgöra en gemensam, sammanhållande, stark röst gentemot riksdagen och andra tunga beslutfattare. För att regionen ska kunna tillgodogöra sig vinster från infrastrukturen krävs att vi kan anpassa den efter de reella behov som vi ser idag. Vidare tycker vi fortsatt att trezonsförslaget är bra i syfte att öka det kollektiva resandet i glesbygd. Men vi fortsätter hävda kravet på att grundutbudet i Närtrafiken ska ändras till att även omfatta lördag och söndagstrafik.
  Vi vill utöver detta öka säkerheten för såväl förare som resenärer och därför föreslår vi att Västtrafik ges uppdraget att införa trygghetsnummer och att öka antalet biljettkontroller vid färd.

  Kultur och Mänskliga rättigheter

  Inom regionen finns ett stort och varierat kulturutbud, men som alltid när det gäller offentligt finansierad verksamhet, så handlar det också om prioriteringar. Sverigedemokraterna anser att vårt kulturarv, alltså det som skapat det Sverige som vi känner idag, är något viktigt att värna, vårda och utveckla.

  Vi är tveksamma till att våra stora institutioner, som t.ex. Göteborgsoperan, ska erhålla så stor del av skattebetalarnas medel som idag. Blott 20 % av intäkterna är finansierade genom evenemangsbesök medan kulturnämndens bidrag samtidigt utgör en tredjedel av Göteborgsoperans intäkter.

  Ett annat utgiftsområde som måste ses över är bidrag till olika kulturprojekt. Regionen måste garantera att både projekten och föreningar som får dessa bidrag följer regionens fastställda policys och riktlinjer. I dessa ingår FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Projekten ska dessutom bidra till ett rikt och ökat kulturliv i regionen, men det är viktigt att projekt följs upp och utvärderas i syfte att undvika framtida felprioriteringar.

  Vi vill motverka alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Vi vill därför vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer.

  Allt fler medborgare känner sig idag maktlösa inför samhällets komplexitet, styrning och utformning.  Ett sätt att bryta denna trend är att utöka medborgardialogerna, så att medborgarna känner sig både delaktiga och delansvariga för samhällsutvecklingen.

  Alla människor har rätt till ett medmänskligt bemötande. Ingen får ta sig rätten att förtrycka en annan människa eller tvinga till något denne inte vill vara med om. Samhället ska stötta och skydda den som drabbas av så kallad hederskultur, eller annan kränkande behandling. Därför föreslår vi inrättandet av ett särskilt regionalt kompetenscentrum för att arbeta med de frågorna. 

  Personal

  Personalen är vår viktigaste resurs och måste därför också värnas, vårdas och utvecklas. Detta är en förutsättning för att nå mål som god och kontinuerlig vård med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och med rätt antal medarbetare.

  Vi ser idag hur arbetsmiljön inom vården följer en egen turbulent livscykel. För lite personal leder till för få öppna vårdplatser, vilket orsakar överbeläggningar och vårdskador vilka i sin tur leder tillbaka till fler upptagna vårdplatser och följaktligen också till fler överbeläggningar och ytterligare vårdskador. Detta får till följd att personal ofta upplever stora problem i sin arbetsmiljö och sjukskriver eller säger upp sig i allt för hög grad. Sjukhusen tvingas därför ofta försöka lösa problemen med bemanningspersonal och därmed blir vårdförloppen inte längre lika snabba, effektiva eller patientsäkra eftersom bristande personalkontinuitet bromsar dessa.

  Därför lägger Sverigedemokraterna återigen ett stort fokus på personal i denna budget.

  Här kan ni läsa budgeten i sin helhet.

 • Pressmeddelande gällande införande av PSA-prover

  Av Lena Mjörnell den 25 april, 2019
  0

  2019-04-25 Pressmeddelande med anledning av fattat beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen om pilotprojekt för organiserat PSA-prov.

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen motionerade i januari 2015 om att Regionen skulle inrätta ett organiserat PSA-testprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.
  Den samlade bedömningen från remissinstanserna blev att det är för tidigt att införa ett

  sådant program baserat enbart på vanliga PSA-prov. De följde därmed Socialstyrelsens rekommendationer, vilka avråder införande.

  Dock blev inte motionen avslagen i sin helhet. Vi fick nämligen igenom ett tilläggsuppdrag där Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skulle utvärdera vilken metod som skulle kunna gå att implementera i regionen.
  Under 2017 reviderade Socialstyrelsen sina rekommendationer. Den är fortsatt skeptisk till ett nationellt införande, men uppmuntrade samtidigt regioner att starta pilotprojekt.

  Under 2017 genomfördes en utredning gällande införande av organiserad prostatacancerscreening i Västra Götalandsregionen.
  Utredningens syfte var att ta fram underlag för att möjliggöra en förändring av nuvarande fragmentariska, oorganiserade tester till ett enhetligt, sammanhållet och välorganiserat program. Vi var därefter beredda att lansera ett pilotprojekt, men det förhalades tyvärr av de styrande med motiveringen att de ville utreda vidare.
  Under 2018 genomfördes en förstudie om förutsättningarna för införande av ett program för organiserad prostatacancerscreening i Västra Götalandsregionen. Baserat på den förstudien föreslogs Hälso-och sjukvårdsstyrelsen att godkänna lanserandet av ett pilotprojekt i vilket 50-åringar blir kallade under de första två åren för att sedan utvidgas till att gälla fler åldersgrupper.

  Dagen före hälso-och sjukvårdsstyrelsens möte valde dock den styrande minoriteten att lämna in ett yrkande att återigen förhala lanseringen.

  Som skäl anges man att ”kostnaden för innevarande år är låg, men ökar under 2020 och kommer att öka i takt med att projektet fortskrider”.

  Man bortser alltså helt från projektets syfte och förväntade positiva utfall i form av framtida minskat mänskligt lidande och minskade vårdkostnader för den utsatta gruppen.

  Den styrande minirotetens hållning och agerande ter sig irrationellt, oförståeligt och oförsvarbart med tanke på ärendets synnerliga dignitet.

  Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avgjorde vi ärendet.

  Nu tar Västra Götalandsregionen kampen mot prostatacancer på allvar!

  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd (SD)

 • Initiativärende till kommande Regionstyrelse 190423

  Av Lena Mjörnell den 17 april, 2019
  0

  I kommande regionstyrelse lägger vi ett Initiativärende och lyfter frågan angående namnbytet.

  Ska det även innefatta namnbyte i IT-miljön?

  Det kommer i så fall kosta långt mer än 10 miljoner enligt de beräkningar vi tagit del av.

  Initiativärende gällande byte av publikt namn för Västra Götalandsregionen

 • Pressmeddelande angående bokslutsdispositioner på Regionfullmäktige 4/9 2019

  Av Lena Mjörnell den 9 april, 2019
  0

  Sverigedemokraterna valde på regionstyrelsens möte den 26 mars att avstå i avgörandet om bokslutsdispositioner.

  Det gemensamma yrkande som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet senare enades om, var dock inte helt ointressant för oss
  SD har i de två senaste veckorna nu idogt satt oss ner i frågan på djupet.
  Vilka konsekvenser får ett beslut om att avskriva underskotten?
  IDAG ser vi att sjukhus kraftigt minskar antalet nettoårsarbetare, vilket vi finner vara en högst olycklig målsättning. Men det är en konsekvens av att de försöker förhålla sig till årets budget. Vi ser även att sjukhus under innevarande år försöker rationalisera ambulanssjukvården och överväger att centralisera viktiga BUP utbudspunkter. Men det är också en konsekvens av att de försöker förhålla sig till årets budget. Det som beskrivs är besvärande effekter av innevarande års budget.

  Vi har historiskt och kommer även i framtiden adresserat problemet i ordinarie budgetprocess. Vid kompletteringsbudgetdebatten i höstas inför 2019 var vi också beredda som opposition att säkerställa att sjukhusen fick högre budget att förhålla sig till. Men alla i oppositionen var inte lika beredda.
  Vi anser det högst relevant att fortsätta göra detta, då vi vet att i en nära framtid väntas stora förändringar i sjukhusen genom bland annat genomförandet av framtidens vårdinformationsmiljö och revideringen av den regiongemensamma DRG-ersättningen.

  Men IDAG finns det inga krav på sjukhusen att återställa fjolårens negativa kapital, även om regionfullmäktige angett det i sina styrprinciper.

  Vid samma RF möte skulle årsredovisningen för 2018 hanteras, i det ärendet skulle vi dock undanta det enda sjukhuset som haft ett återställningskrav på sig.
  Inga av sjukhusens åtgärdsplaner innevarande år omfattar alltså ett förhållningssätt till det negativa kapitalet.

  Men även om de hade haft det så är det väldigt riskabelt att skriva av underskotten, det sänder hela vårt beställare och utförare system i sank.

  Signalen blir att budgetdisciplin inte behöver finnas. Innebär att regionfullmäktiges fastställda styrprinciper om att underskott ska återregleras bara bara föringas. Vi sänder en signal om att sjukhusen bara behöver producera vård och sedan faktura slutnotan.
  Vi var beredda på att ta en fördjupad diskussion kring framtidens styrprinciper. Men vi lade ett yrkande som vi ville föregå framtidens diskussioner med.

  I framtiden hade vi gärna skrivit av underskotten under organiserade former. Vi behöver se över vår politiska organisation och de former vi beställer vård för, samt de krav som regionfullmäktige fastställer.
  Vi trodde inte det fanns några ansvariga politiker som ville förskjuta den viktiga diskussionen helt till framtiden. Eftersom den styrande minoriteten valde att inte anta vårt yrkande såg vi allvarliga risker i att de tänkte fullfölja regionfullmäktiges styrprincip och ålägga sjukhusen krav på att återställa de negativa ackumulerade underskotten om totalt 1,1mdr.

  Det kommer aldrig ske under vårt godkännande.

  Vi yrkade idag att ett kompletterande regelverk skrivs in;

  Besluta enligt kompletterande regelverk för sjukhusstyrelserna att kvarstående negativt eget kapital per 2019-01-01 skrivs av i samband med bokslutsdispositioner för 2019 om sjukhusstyrelserna vid utgången av 2019 redovisar en ekonomi i balans.

   

  Vi har haft en principiell diskussion om frågan. Det finns inga sjukhus som förhåller sig till fjolårets budget i årets åtgärdsplaner för att nå budget. Det finns heller inga krav på dem att efterleva regionfullmäktiges styrprincip.

  Men om de styrande en dag bestämmer sig för att sjukhusen ska efterleva det målet så har de inte vårt stöd. 1,1 mdr går inte att återreglera inom 3 år.

  SD meddelade tydligt den styrande minoriteten att bifalla vårt förslag, SD intog en mittenposition i denna fråga. RS förslag till beslut skulle vi inte ställa oss bakom under några omständigheter. Den styrande minoriteten visade att de inte var beredda att rucka på deras principer inte ens bara lite.
  Det säger att de är beredda att fullfölja regionfullmäktiges styrprinciper fullt ut.

  Därför valde vår grupp till slut att rösta bifall på Socialdemokraternas yrkande i andra hand i voteringen.

   

  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd (SD)