Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Budgetförslag VGR 2021

  Av Lena Mjörnell den 6 maj, 2020
  0

  Pressmeddelande
  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens regionala budgetförslag för 2021 med plan för 2022 samt 2023.

  Vårt budgetförslag har på grund av den pågående Covid-19-pandemin, lagts under synnerligen extraordinära omständigheter vilka skapat svåröverskådliga och svårbedömda förutsättningar.
  Skatteunderlagsprognoserna är högst osäkra, samtidigt har vi nåtts av besked att vi inte kan räkna med lika mycket statsstöd som 2020.
  Dessa förutsättningar närmast omöjliggör en ekonomiskt säkerställd framförhållning, vilket gör att denna budgets innehåll lika mycket måste ses som en viljeinriktning som ett försök till realistiska ekonomiska ställningstaganden.
  Ändock presenterar vi en budget i balans, till skillnad mot den styrande Grönblå minoriteten vars budgetförslag visar ett underskott på 601mnkr.

  Under tiden budgeten har tagits fram har det rått stor osäkerhet om hur Covid-19 kommer att påverka kösituationen och tillgängligheten i sjukvården 2021, men av de frekventa rapporterna från förvaltningen kan vi ana att vi bygger upp en enorm vårdskuld vilken måste hanteras efter pandemin.

  Till hösten 2020 kommer koncernkontoret att ta fram en mer samlad och ordnad process för att skapa en bättre helhetsbild av Covid-19 effekten, så att alla partier får ett tydligare underlag att utgå ifrån.

  Flertalet av de uppdrag vi ger gäller under förutsättning att Covid-19 pandemin har avtagit och vi har förståelse för att alla dessa uppdrag inte kommer att kunna utredas eller verkställas 2021.
  De både kort- och långsiktiga konsekvenserna av Covid-19 kan vid budgetens läggande visserligen inte varken beräknas eller överblickas, men politisk viljeriktning när det gäller vårdens utveckling flyttar inte fokus.

  Denna budget bygger på att skattesatsen ska vara oförändrad för 2021, 11 kr och 48 öre.

  Vi tillför bland annat 20 mnkr till personalutskottet för att attrahera personal till svårrekryterade arbetsplatser vid vårdcentraler och sjukhus. Vi kallar i budgeten modellen för studielånsmodellen, men den kallades något anat något annat då vi tillsammans med övriga oppositionen drivit igenom i regionfullmäktige.

  Vi satsar 100 mnkr totalt för att höja grundlönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper i Regionen.
  Utöver att främja en positiv löneutveckling för sjuksköterskor vill vi även främja denna för undersköterskor.

  Framtidens vårdinformationsmiljö blir försenad med ett år väljer vi i detta budgetförslag att minska FVMs regionbidrag med 60mnkr. Dessa medel återförs 2022.

  Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totalt 80 mnkr (30+50). Dessa medel ska finansiera uppstarterna av fler E-tjänster inom vården samt för att stärka arbetet med den nära vården.

  Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 2 % uppräkning i grundhöjning samt ett ytterligare tillskott på 78,9mnkr. Detta för att möjliggöra mindre stränga åtgärdsförslag för sjukhusen och för att de ska kunna arbeta mot den ackumulerade vårdskulden efter Covid-19 pandemin.

  Tandvårdstyrelsen får 50 mnkr extra så att de succesivt kan börja erbjuda avgiftsfria tandhygienistbesök för äldre än 65 år.

  Kulturnämnden får minskad ram med 88 mnkr. Vi hänvisar till det avtal som Göteborgs stad inte efterlever (se kulturavsnittet i budgeten). Utöver det får Kulturnämnden 2021 endast 1 % i indexuppräkning, vilket innebär en viss minskad ram.

  Precis som Sverigedemokraterna tidigare har föreslagit, så väljer nu den styrande minoriteten att flytta ansvaret för Folkhögskolorna från Kulturnämnden till Regionutvecklingsnämnden, därför gör vi även den förändringen i vårt budgetförslag.

  Kollektivtrafiknämnden får 20 mnkr för att kunna utöka grundutbudet i närtrafiken.
  Regionbidraget ligger för övrigt i linje med nämndens fördjupade budgetunderlag.

  Miljönämnden
  På grund av förseningen av projektet med det nya växthuset på Botaniska trädgården minskar vi ramen med 10 mnkr och någon indexuppräkning till miljönämnden görs ej heller.

  Uppräkningen till sekundära nämnder, exklusive kollektivtrafiken, får stå tillbaka eftersom det viktigaste nu blir att försöka möta både sjukvårdens och personalens behov 2021.

  Till skillnad mot den styrande minoriteten så presenterar vi ett budgetförslag som är i balans.
  Vi tar höjd för att en tilläggsbudget kommer behöva tas hösten 2020, men samtidigt finns inget som talar för att den budgetprocessen kommer att ge en bättre ekonomisk prognos.
  Om regionen ska besluta en budget innan sommaren, så är det bara Sverigedemokraternas budgetförslag som följer kommunallagens krav om budget i balans. Sverigedemokraternas förslag ger inget underskott som måste hanteras via skattehöjning eller återställning inom tre år.
  Det budgetförslag vi nu lämnar är ingen traditionell oppositionsbudget, men den utgår ifrån ansvar för regionens ekonomi samtidigt som den tillförsäkrar hälso- och sjukvården de tillskott vi har utlovat.

  Ni kan läsa SDVGRBUDGET2021 i sin helhet här.

 • Pressmeddelande – SD kräver slopad förmånsbeskattning

  Av Lena Mjörnell den 5 maj, 2020
  0

  Sverige befinner sig i en sjukvårdskris som aldrig tidigare upplevts. Covid-19 har på kort tid spridit sig från epicentrumet Region Stockholm till flerparten av Sveriges regioner. Bekämpandet av smittan sätter vår sjukvård, och framförallt vår hälso-och sjukvårdspersonal under stor press.

  Många goda initiativ har kommit in från allmänheten, med restauranger som skänker bort lunchlådor och privatpersoner som skjutsar sjukvårdspersonal till jobbet så att de kan undvika kollektivtrafiken.
  Men Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser att mer behöver göras från regionens sida för att stödja vår personal.

  Vår region har valt att tillfälligt slopa avgiften för bilparkeringar vid våra sjukhus, Men tyvärr vet vi också att vår hälso- och sjukvårdspersonal också på grund av det kan bli förmånsbeskattad.
  Vi ser även att regionen med fördel också kan dela ut gratis lunchkuponger för personal som jobbar nära Covid-19 patienter.

  Sverigedemokraterna väcker i nästa sammanträde med regionstyrelsen ett initiativärende där vill vill uppdra åt regionstyrelsen att särskilt författa en hemställan till finansdepartementet i syfte att uppnå en slopad förmånsbeskattning av sjukvårdspersonal under covid-19-pandemin.

   

  För att möjliggöra för vår region att hjälpa hälso-och sjukvårdspersonalen som dagligen sliter för att rädda våra medborgares liv behöver regeringen omgående slopa förmånsbeskattningen för hälso-och sjukvårdspersonal, säger Heikki Klaavuniemi Regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.

 • Budgetförslag VGR 2020

  Av Lena Mjörnell den 8 maj, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2020 med plan för 2021 och 2022.

  Sverigedemokraterna presenterar en budget för 2020 som bygger på en kontinuerlig, konsekvent politisk hållning.

  Vården

  Flera frågor som vi drivit börjar förverkligas, men nu gäller att försvara dessa och utvärdera dess konsekvenser.
  Sverigedemokraterna tillför Hälso-och sjukvårdsnämnderna 150 mnkr mer än den styrande minoriteten. Vi väljer också, till skillnad från denna, att ge lättnader för sjukhusen istället för att årligen ålägga dem svåruppnåeliga besparingskrav. Krav som under innevarande år har fått orimliga proportioner.
  Vi märker hur sjukhusen kämpar med att nå budgeterat antal nettoårsarbetare och hur de tvingas rationalisera ambulansutbud eller centralisera viktiga barn- och ungdomsmedicinska- och psykiatriska mottagningar.

  Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12,4mdr mnkr. I de medlen finns höjd ram vår vårdvalen samt för 2020 250 mnkr till omställningen av vården, 8,1 mnkr till pilotprojekt organiserat PSA-test samt 5 mnkr till vaccinationsavgiftsfrihet för pneumokock- och influensavaccin.

  Vi är som redan nämnt kritiska till kravet på att minska antalet nettoårsarbetare eftersom detta hindrar sjukhusen från att återanställa och att ta in vikarier när omsättning av personal på avdelningar sker. Det riskerar fullt fungerande avdelningar att bli dysfunktionella, vilket påverkar tillgänglighet och arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda till ytterligare personalomsättning. Man kan med fog fråga sig hur väl analyserade och genomtänkta de stränga kraven egentligen är.

  I början av 2019 kom det till regionstyrelsens kännedom, när budgetarbetet redan var uppstartat, att sjukhusen redan visade ett underskott på närmare 300mnkr för innevarande år.
  Hade Sverigedemokraternas, eller i ärlighetens namn något annat oppositionspartis budget gällt för 2019, hade underskotten inte varit lika alarmerande eftersom beställarnämnderna skulle haft mer medel att beställa vård för.

  Regionpolitiken står inför ett vägval. Vi tror till skillnad mot den styrande minoriteten att vi inte kan kräva av vården att bromsa sig uppför backen och sedan lyckas nå omställningsmålen. Vi tror till skillnad mot dem att det behövs tillskjutas erforderliga medel och därmed vinna kraft att nå de högt ställda målen. Dagens behov tillfredsställs inte av framtida visioner. Stämmer kartan inte överens med verkligheten är det lämpligare att rita om den.

  Regional utveckling och Kollektivtrafik

  Vi tycker att regionutveckling behöver fokusera på vad kommuner, företag och innovatörer uttalar. Nämligen att Regionen skall utgöra en gemensam, sammanhållande, stark röst gentemot riksdagen och andra tunga beslutfattare. För att regionen ska kunna tillgodogöra sig vinster från infrastrukturen krävs att vi kan anpassa den efter de reella behov som vi ser idag. Vidare tycker vi fortsatt att trezonsförslaget är bra i syfte att öka det kollektiva resandet i glesbygd. Men vi fortsätter hävda kravet på att grundutbudet i Närtrafiken ska ändras till att även omfatta lördag och söndagstrafik.
  Vi vill utöver detta öka säkerheten för såväl förare som resenärer och därför föreslår vi att Västtrafik ges uppdraget att införa trygghetsnummer och att öka antalet biljettkontroller vid färd.

  Kultur och Mänskliga rättigheter

  Inom regionen finns ett stort och varierat kulturutbud, men som alltid när det gäller offentligt finansierad verksamhet, så handlar det också om prioriteringar. Sverigedemokraterna anser att vårt kulturarv, alltså det som skapat det Sverige som vi känner idag, är något viktigt att värna, vårda och utveckla.

  Vi är tveksamma till att våra stora institutioner, som t.ex. Göteborgsoperan, ska erhålla så stor del av skattebetalarnas medel som idag. Blott 20 % av intäkterna är finansierade genom evenemangsbesök medan kulturnämndens bidrag samtidigt utgör en tredjedel av Göteborgsoperans intäkter.

  Ett annat utgiftsområde som måste ses över är bidrag till olika kulturprojekt. Regionen måste garantera att både projekten och föreningar som får dessa bidrag följer regionens fastställda policys och riktlinjer. I dessa ingår FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Projekten ska dessutom bidra till ett rikt och ökat kulturliv i regionen, men det är viktigt att projekt följs upp och utvärderas i syfte att undvika framtida felprioriteringar.

  Vi vill motverka alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Vi vill därför vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer.

  Allt fler medborgare känner sig idag maktlösa inför samhällets komplexitet, styrning och utformning.  Ett sätt att bryta denna trend är att utöka medborgardialogerna, så att medborgarna känner sig både delaktiga och delansvariga för samhällsutvecklingen.

  Alla människor har rätt till ett medmänskligt bemötande. Ingen får ta sig rätten att förtrycka en annan människa eller tvinga till något denne inte vill vara med om. Samhället ska stötta och skydda den som drabbas av så kallad hederskultur, eller annan kränkande behandling. Därför föreslår vi inrättandet av ett särskilt regionalt kompetenscentrum för att arbeta med de frågorna. 

  Personal

  Personalen är vår viktigaste resurs och måste därför också värnas, vårdas och utvecklas. Detta är en förutsättning för att nå mål som god och kontinuerlig vård med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och med rätt antal medarbetare.

  Vi ser idag hur arbetsmiljön inom vården följer en egen turbulent livscykel. För lite personal leder till för få öppna vårdplatser, vilket orsakar överbeläggningar och vårdskador vilka i sin tur leder tillbaka till fler upptagna vårdplatser och följaktligen också till fler överbeläggningar och ytterligare vårdskador. Detta får till följd att personal ofta upplever stora problem i sin arbetsmiljö och sjukskriver eller säger upp sig i allt för hög grad. Sjukhusen tvingas därför ofta försöka lösa problemen med bemanningspersonal och därmed blir vårdförloppen inte längre lika snabba, effektiva eller patientsäkra eftersom bristande personalkontinuitet bromsar dessa.

  Därför lägger Sverigedemokraterna återigen ett stort fokus på personal i denna budget.

  Här kan ni läsa budgeten i sin helhet.

 • Pressmeddelande gällande införande av PSA-prover

  Av Lena Mjörnell den 25 april, 2019
  0

  2019-04-25 Pressmeddelande med anledning av fattat beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen om pilotprojekt för organiserat PSA-prov.

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen motionerade i januari 2015 om att Regionen skulle inrätta ett organiserat PSA-testprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.
  Den samlade bedömningen från remissinstanserna blev att det är för tidigt att införa ett

  sådant program baserat enbart på vanliga PSA-prov. De följde därmed Socialstyrelsens rekommendationer, vilka avråder införande.

  Dock blev inte motionen avslagen i sin helhet. Vi fick nämligen igenom ett tilläggsuppdrag där Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skulle utvärdera vilken metod som skulle kunna gå att implementera i regionen.
  Under 2017 reviderade Socialstyrelsen sina rekommendationer. Den är fortsatt skeptisk till ett nationellt införande, men uppmuntrade samtidigt regioner att starta pilotprojekt.

  Under 2017 genomfördes en utredning gällande införande av organiserad prostatacancerscreening i Västra Götalandsregionen.
  Utredningens syfte var att ta fram underlag för att möjliggöra en förändring av nuvarande fragmentariska, oorganiserade tester till ett enhetligt, sammanhållet och välorganiserat program. Vi var därefter beredda att lansera ett pilotprojekt, men det förhalades tyvärr av de styrande med motiveringen att de ville utreda vidare.
  Under 2018 genomfördes en förstudie om förutsättningarna för införande av ett program för organiserad prostatacancerscreening i Västra Götalandsregionen. Baserat på den förstudien föreslogs Hälso-och sjukvårdsstyrelsen att godkänna lanserandet av ett pilotprojekt i vilket 50-åringar blir kallade under de första två åren för att sedan utvidgas till att gälla fler åldersgrupper.

  Dagen före hälso-och sjukvårdsstyrelsens möte valde dock den styrande minoriteten att lämna in ett yrkande att återigen förhala lanseringen.

  Som skäl anges man att ”kostnaden för innevarande år är låg, men ökar under 2020 och kommer att öka i takt med att projektet fortskrider”.

  Man bortser alltså helt från projektets syfte och förväntade positiva utfall i form av framtida minskat mänskligt lidande och minskade vårdkostnader för den utsatta gruppen.

  Den styrande minirotetens hållning och agerande ter sig irrationellt, oförståeligt och oförsvarbart med tanke på ärendets synnerliga dignitet.

  Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avgjorde vi ärendet.

  Nu tar Västra Götalandsregionen kampen mot prostatacancer på allvar!

  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd (SD)