Nytt från Regionstyrelsen | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Nytt från Regionstyrelsen

Nytt från Regionstyrelsen

Ärende 1 ” Nytt Regionens hus i Göteborg” I det i torsdags av oss utsända protokollsanteckningen gjorde vi en liten flaggning eller höjer en varningens finger att detta projekt inte får leda till att regionens säte i Vänersborg ändras till Göteborg. Så motiverade vi vårt bifallsyrkande då. Vi noterade att Socialdemokraterna i fredags inkom med ett likalydande varningsfinger efter vårt redan blivit insänt. De lade till en tilläggsattsats som löd att ”att regionens säte även fortsättningsvis ska vara Vänersborg” Den hade vi för avsikt att bifalla. Men under sittande möte gav majoriteten med sig och sade sig vara villiga att ställa sig bakom en formulering kring regionens säte. Överenskommelse fattades att formuleringen skulle ändras och den tilläggsattsatsen som samtliga partier i Regionstyrelsen ställde sig bakom löd: ”RF Bekräftar riksdagens beslut att regionens säte ska ligga i Vänersborg.”

 

Visa som PDF

Yrkande från SD ärende 1 rs 150127