Motioner | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Motioner

2022-05-24
Motion om gemensam patientnämnd
Motion om utredning avgiftsfritt vaccin mot TBE till barn

2022-04-12
Motion om förebyggande hälsoinsatser i krav- och kvalitetsboken
Motion om hörselteststation
Motion om Kraft i hela VGR
Motion-om-att-införa-hälsobokslut-Västra-Götalandsregionen

2022-02-22
Motion om Hälsokontroller för alla

2021-11-30
Motion om att införa regionalt psykiatrisk digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen
Motion om att säkerställa att inte kriminella personer driver vård i regionen
Motion om mammografiscreening för kvinnor 75-80 år
Motion om Regionalt Stödcentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

2021-06-07

Motion om att inrätta ett Regionalt Geriatriskt Centrum (RGC) i Västra Götalandsregionen
Motion om att lägga ner miljönämnden
Motion om att motverka upplevd reell otrygghet runt Västtrafiks hållplatser
Motion om att regionen tar över den medicinska delen av elevhälsan i Västra Götalandsregionen
Motion om att öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen
Motion om avgiftsfri tandvård
Motion om extra resurser till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
Motion om Flexibla busshållplatser
Motion om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen
Motion om geriatriska vårdplatser i Västra Götalandsregionen
Motion utveckla reklampolicy

2021-04-14

Motion om hälsofrämjande insatser undersökningar stödsamtal VGR

2021-02-17

Motion om översyn av rutiner för anmälan och uppföljning av skadegörelse

2020-11-30

Motion dubbelförskrivning av hjälpmedel till barn och unga
Motion om att regioner måste hjälpa varandra
Motion om att upphandla vårdbolag
Motion om En förvaltning för Naturbruk och Folkhögskolor
Motion om att införa remisstvång till psykiatrin

2020-05-19

Motion från SD om Varvs och Industrihistoriskt Centrum

2020-02-04

Motion om förebyggande fotvård för för patienter med diabetes
Motion om nyckeltal för Västra Götalandsregionens vårdinrättningar
Motion om att regionen ska sluta med omskärelse av pojkar av annat än medicinska skäl
Motion om Debitering av uteblivna besök
Motion om förebyggande hörselvård
Motion om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen
Motion om förbud mot maskering i regionens lokaler
Motion om att avsluta linbaneprojektet
Motion om införande av HPV-Vaccin för pojkar
Motion Vårdval Geriatrik

2019-12-03
Motion om att Begära utdrag från belastningsregistret innan anställning i Vgr
Motion om neutral klädsel

2019-11-05
Motion om att utveckla naturbrukstyrelsen

2019-10-08
Motion Demokrati i VGR
Motion Det grå arkivet
Motion Folkhögskolor och yrkesförberedande
Motion om IS terrorister
Motion om rektusdiastas
Motion Restriktioner av gratis tolktjänst
MOTION Tjänstemän

2019-05-28
MOTION Psykiatriförvaltning
Motion om ägandeperspektivet och upphandlingar
Motion Införande av testmiljö hos VGR IT

2019-04-09
Motion om att avsluta linbaneprojektet
Motion om att utveckla bohusbanan
Motion om avgiftsfria broddar
Motion om borttagande av dolda nummer
Motion om Debitering av uteblivna besök
Motion om förebyggande fotvård för för patienter med diabetes
Motion om förebyggande hörselvård
Motion om trygghetsnummer
Motion om undersköterskornas grundlönenivåer
MOTION Vårdval Geriatrik

2019-01-29
MOTION Maskeringsförbud
Motion om ambulansverksamhet
Motion om omskärelse av pojkar

2018-11-27
HPV vaccin pojkar
Motion om bemanningsföretag
Nyckeltal för vårdinrättningar

2018-06-19
Motion Scope 3

2018-05-29
Motion EVI
Motion säkerhet på sjukhus

2018-04-09
Motion tarmcancer screening

2018-01-30
Motion om slopade patientavgifter vid misstanke om utbrott av smittsamma sjukdomar

2017-11-20
Motion om bioflygbränsle

2017-10-24
Motion Ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier

2017-06-13
Motion Sommarparkeringstillstånd
Motion Litium
Motion Personalbostäder

2017-05-16
motionjämställda löner

2017-04-04
ÄVM korr
Det grå arkivet
Larm i vården
RTMS

2017-01-31
Motion om pneumokockvaccinering

2016-11-29
Belöna medborgare som visat civilkurage
motion100millionv

2016-06-14
motionnärtrafik
Motion Endgame Sverige
motionprojektfuskåkning v2
Motion Folkhögskolor och yrkesförberedande v2
motionläkarelandsbygden v2

2016-04-12
Motion antibiotikafri mat sjukhus

2015-10-20
EKO motion
MOTION N2-metoden

2015-09-22
Motioner som vi lämnade i regionfullmäktige 150922.
MotionEU
Motion laddstolpar
Motion om resurscentrum hedersförtryck v1

2015-06-08
Motion samla utbildningar

2015-04-14
Idag lägger vi 4 nya motioner i regionfullmäktige.
Väl genomarbetade och viktiga motioner som läggs av gruppen.
motionfolkhögskola v3
Motion antibiotikafri mat i regionens verksamheter
Motion om yttrande till regerigen v2
Motion upprustning av kulturhistoriska miljöer

2015-02-03
Inför regionfullmäktige i februari fick vi samlat ihop 4 nya motioner.
Härligt med aktiva politiker. Ta er gärna tid att läsa dem här.
Prostatacancer
UNHCR
Blodbuss
Gyncellsprov

2014-12-09
Yttrande över motion av Hanna Wigh m.fl. (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen
I detta ärendet lyckades vi idag få igenom en återremiss i regionstyrelsen

2014-12-09
Protokollsanteckning punkt 21 regionstyrelsen
Svar på Göteborgs Stads förfrågan till parterna om avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet

2014-10-27
Motion angående inrättande av sjukhusberedningar
Motionen vill att det skapas en beredning under regionfullmäktige vars syfte är att genomlysa Dalslands sjukhus framtida möjligheter.

2014-10-27
Motion angående sprututbytesprogram
Programmet innebär att injektionsnarkomaner erbjuds att byta sina använda kanyler mot rena genom vården.

2014-10-27
Motion angående översyn av läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare
Läkare är idag skyldiga att anmäla till transportstyrelsen personer som är medicinskt olämpliga att ha körkort.
Detta fungerar idag dåligt och vi önskar att man ska se över rutinerna.

2014-10-27
Motion angående könsstympning
Regionen skall sluta med könsstympning av pojkar som görs av andra än medicinska skäl


 

Tidigare motioner

 

Motion Sv språket VGRegion

Motion Etik

Reservation mot Fullmäktiges beslut om vår motion om Etik

Sammanställning Motioner från SD

Jimmie Stranne om medborgarförslag Regionfullmäktige
Dnr 734-2011. Beslut RF 17 april 2012 §71 Motionen avslås.

Michael Andersson och Patrik Ehn om underlag till regional
kulturplan 2011-2012
Dnr 490-2012. Beslut RF 18 september 2012 §151 Motionen är besvarad.

Thomas Åvall och Patrik Ehn om offentliga hjärtstartare i Västra Götaland
Dnr 491-2012. Beslut RF 11-12 juni 2012 §124  Motionen avslås.

Daniel Rondslätt om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg
1181-2012. Beslut RF 5 februari 2013 §14 Motionen remitteras till regionutvecklingsnämnden
för yttrande.

Kurt Karlsson om etiska regler för förtroendevalda i VGR.
Dnr 2373-2012. Beslut RF 16 april 2013 § 65 Motionen är besvarad.

Heikki Klaavuniemi om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr 2530-2012. Beslut RF 14 maj 2013

Hanna Wigh om inrättande av en psykiatrinämnd
Dnr 322-2013. Remitterad till styrgruppen för översyn av den politiska organisationen

Kurt Karlsson om svenska språket i tal och skrift inom VGR
Dnr 671-2013. Remitterad till Kulturnämnden