Kompletteringsbudget i VGR | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Kompletteringsbudget i VGR

Regionrådet Heikki Klaavuniemi kommenterar;

Efter vårens budgetprocess presenterade Sverigedemokraterna en stark budget och som ensamt parti kunde vi också redovisa positiva resultat under hela budgetperioden. Efter att budgeten beslutades har det aviserats om ökade kostnader i pensionsåtaganden. Aviseringar om nya statsstöd och något förändrad skatteunderlagsprognos har också tillkommit. Vi har hanterat de förändringarna i vårt ekonomiska ramverk kopplat till budgetförslaget.
Sammantaget är vårt budgetförslag fortfarande starkare än majoritetens framlagda kompletterande förslag. Majoritetens grundar sig på de ökade statsstöden och det är enbart på grund av dessa som de också lyckas presentera ett förbättrat resultat. Vi ser däremot statsstöden som välkomna tillskott, men önskar hellre en ekonomisk styrning där satsningar och resultat är mer självbärande. Under höstens vårdöverenskommelsearbeten har barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inte fått erforderliga ersättningsmedel efter att överflytten av barn inom Autism spektra (AST) utan generell kognitiv funktionsnedsättning skedde från Habilitering och Hälsa. Denna kompensation har vi, som ensamt parti i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, föreslagit att ge dem. Då vi inte har fått gehör för detta förslag avsätter vi 30mnkr i vårt budgetförslag, fördelat på 5 hälso- och sjukvårdsnämnder. Att BUP ska förbli utan kompensation för ökade uppgifter finner vi orimligt och vi vill inte heller bygga in effektiviseringskrav på en sådan viktig förvaltning. Vårt budgetförslag ger också Hälso-och sjukvården 242mnkr mer i regionbidrag, vilket vi hoppas kan dämpa problematiken med att regionen inte blir bättre på att uppfylla vårdgaranti till behandling. Om sjukhusen får höjda resurser initialt, så ökar möjligheterna att i ett tidigare skede planera för ökad produktion. Idag finansieras denna av majoriteten först när beställningarna från nämnderna överskridits, vilket omöjliggör en rimlig framförhållning och det bidrar därmed till att vårdkön växer.

Pressmeddelandet
PM ärende 4 Budget

Yrkandet i sin helhet
ärende 4