Budgetförslag VGR 2021 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Budgetförslag VGR 2021

Pressmeddelande
Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens regionala budgetförslag för 2021 med plan för 2022 samt 2023.

Vårt budgetförslag har på grund av den pågående Covid-19-pandemin, lagts under synnerligen extraordinära omständigheter vilka skapat svåröverskådliga och svårbedömda förutsättningar.
Skatteunderlagsprognoserna är högst osäkra, samtidigt har vi nåtts av besked att vi inte kan räkna med lika mycket statsstöd som 2020.
Dessa förutsättningar närmast omöjliggör en ekonomiskt säkerställd framförhållning, vilket gör att denna budgets innehåll lika mycket måste ses som en viljeinriktning som ett försök till realistiska ekonomiska ställningstaganden.
Ändock presenterar vi en budget i balans, till skillnad mot den styrande Grönblå minoriteten vars budgetförslag visar ett underskott på 601mnkr.

Under tiden budgeten har tagits fram har det rått stor osäkerhet om hur Covid-19 kommer att påverka kösituationen och tillgängligheten i sjukvården 2021, men av de frekventa rapporterna från förvaltningen kan vi ana att vi bygger upp en enorm vårdskuld vilken måste hanteras efter pandemin.

Till hösten 2020 kommer koncernkontoret att ta fram en mer samlad och ordnad process för att skapa en bättre helhetsbild av Covid-19 effekten, så att alla partier får ett tydligare underlag att utgå ifrån.

Flertalet av de uppdrag vi ger gäller under förutsättning att Covid-19 pandemin har avtagit och vi har förståelse för att alla dessa uppdrag inte kommer att kunna utredas eller verkställas 2021.
De både kort- och långsiktiga konsekvenserna av Covid-19 kan vid budgetens läggande visserligen inte varken beräknas eller överblickas, men politisk viljeriktning när det gäller vårdens utveckling flyttar inte fokus.

Denna budget bygger på att skattesatsen ska vara oförändrad för 2021, 11 kr och 48 öre.

Vi tillför bland annat 20 mnkr till personalutskottet för att attrahera personal till svårrekryterade arbetsplatser vid vårdcentraler och sjukhus. Vi kallar i budgeten modellen för studielånsmodellen, men den kallades något anat något annat då vi tillsammans med övriga oppositionen drivit igenom i regionfullmäktige.

Vi satsar 100 mnkr totalt för att höja grundlönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper i Regionen.
Utöver att främja en positiv löneutveckling för sjuksköterskor vill vi även främja denna för undersköterskor.

Framtidens vårdinformationsmiljö blir försenad med ett år väljer vi i detta budgetförslag att minska FVMs regionbidrag med 60mnkr. Dessa medel återförs 2022.

Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totalt 80 mnkr (30+50). Dessa medel ska finansiera uppstarterna av fler E-tjänster inom vården samt för att stärka arbetet med den nära vården.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 2 % uppräkning i grundhöjning samt ett ytterligare tillskott på 78,9mnkr. Detta för att möjliggöra mindre stränga åtgärdsförslag för sjukhusen och för att de ska kunna arbeta mot den ackumulerade vårdskulden efter Covid-19 pandemin.

Tandvårdstyrelsen får 50 mnkr extra så att de succesivt kan börja erbjuda avgiftsfria tandhygienistbesök för äldre än 65 år.

Kulturnämnden får minskad ram med 88 mnkr. Vi hänvisar till det avtal som Göteborgs stad inte efterlever (se kulturavsnittet i budgeten). Utöver det får Kulturnämnden 2021 endast 1 % i indexuppräkning, vilket innebär en viss minskad ram.

Precis som Sverigedemokraterna tidigare har föreslagit, så väljer nu den styrande minoriteten att flytta ansvaret för Folkhögskolorna från Kulturnämnden till Regionutvecklingsnämnden, därför gör vi även den förändringen i vårt budgetförslag.

Kollektivtrafiknämnden får 20 mnkr för att kunna utöka grundutbudet i närtrafiken.
Regionbidraget ligger för övrigt i linje med nämndens fördjupade budgetunderlag.

Miljönämnden
På grund av förseningen av projektet med det nya växthuset på Botaniska trädgården minskar vi ramen med 10 mnkr och någon indexuppräkning till miljönämnden görs ej heller.

Uppräkningen till sekundära nämnder, exklusive kollektivtrafiken, får stå tillbaka eftersom det viktigaste nu blir att försöka möta både sjukvårdens och personalens behov 2021.

Till skillnad mot den styrande minoriteten så presenterar vi ett budgetförslag som är i balans.
Vi tar höjd för att en tilläggsbudget kommer behöva tas hösten 2020, men samtidigt finns inget som talar för att den budgetprocessen kommer att ge en bättre ekonomisk prognos.
Om regionen ska besluta en budget innan sommaren, så är det bara Sverigedemokraternas budgetförslag som följer kommunallagens krav om budget i balans. Sverigedemokraternas förslag ger inget underskott som måste hanteras via skattehöjning eller återställning inom tre år.
Det budgetförslag vi nu lämnar är ingen traditionell oppositionsbudget, men den utgår ifrån ansvar för regionens ekonomi samtidigt som den tillförsäkrar hälso- och sjukvården de tillskott vi har utlovat.

Ni kan läsa SDVGRBUDGET2021 i sin helhet här.