Budgetförslag VGR 2020 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Budgetförslag VGR 2020

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2020 med plan för 2021 och 2022.

Sverigedemokraterna presenterar en budget för 2020 som bygger på en kontinuerlig, konsekvent politisk hållning.

Vården

Flera frågor som vi drivit börjar förverkligas, men nu gäller att försvara dessa och utvärdera dess konsekvenser.
Sverigedemokraterna tillför Hälso-och sjukvårdsnämnderna 150 mnkr mer än den styrande minoriteten. Vi väljer också, till skillnad från denna, att ge lättnader för sjukhusen istället för att årligen ålägga dem svåruppnåeliga besparingskrav. Krav som under innevarande år har fått orimliga proportioner.
Vi märker hur sjukhusen kämpar med att nå budgeterat antal nettoårsarbetare och hur de tvingas rationalisera ambulansutbud eller centralisera viktiga barn- och ungdomsmedicinska- och psykiatriska mottagningar.

Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12,4mdr mnkr. I de medlen finns höjd ram vår vårdvalen samt för 2020 250 mnkr till omställningen av vården, 8,1 mnkr till pilotprojekt organiserat PSA-test samt 5 mnkr till vaccinationsavgiftsfrihet för pneumokock- och influensavaccin.

Vi är som redan nämnt kritiska till kravet på att minska antalet nettoårsarbetare eftersom detta hindrar sjukhusen från att återanställa och att ta in vikarier när omsättning av personal på avdelningar sker. Det riskerar fullt fungerande avdelningar att bli dysfunktionella, vilket påverkar tillgänglighet och arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda till ytterligare personalomsättning. Man kan med fog fråga sig hur väl analyserade och genomtänkta de stränga kraven egentligen är.

I början av 2019 kom det till regionstyrelsens kännedom, när budgetarbetet redan var uppstartat, att sjukhusen redan visade ett underskott på närmare 300mnkr för innevarande år.
Hade Sverigedemokraternas, eller i ärlighetens namn något annat oppositionspartis budget gällt för 2019, hade underskotten inte varit lika alarmerande eftersom beställarnämnderna skulle haft mer medel att beställa vård för.

Regionpolitiken står inför ett vägval. Vi tror till skillnad mot den styrande minoriteten att vi inte kan kräva av vården att bromsa sig uppför backen och sedan lyckas nå omställningsmålen. Vi tror till skillnad mot dem att det behövs tillskjutas erforderliga medel och därmed vinna kraft att nå de högt ställda målen. Dagens behov tillfredsställs inte av framtida visioner. Stämmer kartan inte överens med verkligheten är det lämpligare att rita om den.

Regional utveckling och Kollektivtrafik

Vi tycker att regionutveckling behöver fokusera på vad kommuner, företag och innovatörer uttalar. Nämligen att Regionen skall utgöra en gemensam, sammanhållande, stark röst gentemot riksdagen och andra tunga beslutfattare. För att regionen ska kunna tillgodogöra sig vinster från infrastrukturen krävs att vi kan anpassa den efter de reella behov som vi ser idag. Vidare tycker vi fortsatt att trezonsförslaget är bra i syfte att öka det kollektiva resandet i glesbygd. Men vi fortsätter hävda kravet på att grundutbudet i Närtrafiken ska ändras till att även omfatta lördag och söndagstrafik.
Vi vill utöver detta öka säkerheten för såväl förare som resenärer och därför föreslår vi att Västtrafik ges uppdraget att införa trygghetsnummer och att öka antalet biljettkontroller vid färd.

Kultur och Mänskliga rättigheter

Inom regionen finns ett stort och varierat kulturutbud, men som alltid när det gäller offentligt finansierad verksamhet, så handlar det också om prioriteringar. Sverigedemokraterna anser att vårt kulturarv, alltså det som skapat det Sverige som vi känner idag, är något viktigt att värna, vårda och utveckla.

Vi är tveksamma till att våra stora institutioner, som t.ex. Göteborgsoperan, ska erhålla så stor del av skattebetalarnas medel som idag. Blott 20 % av intäkterna är finansierade genom evenemangsbesök medan kulturnämndens bidrag samtidigt utgör en tredjedel av Göteborgsoperans intäkter.

Ett annat utgiftsområde som måste ses över är bidrag till olika kulturprojekt. Regionen måste garantera att både projekten och föreningar som får dessa bidrag följer regionens fastställda policys och riktlinjer. I dessa ingår FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Projekten ska dessutom bidra till ett rikt och ökat kulturliv i regionen, men det är viktigt att projekt följs upp och utvärderas i syfte att undvika framtida felprioriteringar.

Vi vill motverka alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Vi vill därför vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer.

Allt fler medborgare känner sig idag maktlösa inför samhällets komplexitet, styrning och utformning.  Ett sätt att bryta denna trend är att utöka medborgardialogerna, så att medborgarna känner sig både delaktiga och delansvariga för samhällsutvecklingen.

Alla människor har rätt till ett medmänskligt bemötande. Ingen får ta sig rätten att förtrycka en annan människa eller tvinga till något denne inte vill vara med om. Samhället ska stötta och skydda den som drabbas av så kallad hederskultur, eller annan kränkande behandling. Därför föreslår vi inrättandet av ett särskilt regionalt kompetenscentrum för att arbeta med de frågorna. 

Personal

Personalen är vår viktigaste resurs och måste därför också värnas, vårdas och utvecklas. Detta är en förutsättning för att nå mål som god och kontinuerlig vård med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och med rätt antal medarbetare.

Vi ser idag hur arbetsmiljön inom vården följer en egen turbulent livscykel. För lite personal leder till för få öppna vårdplatser, vilket orsakar överbeläggningar och vårdskador vilka i sin tur leder tillbaka till fler upptagna vårdplatser och följaktligen också till fler överbeläggningar och ytterligare vårdskador. Detta får till följd att personal ofta upplever stora problem i sin arbetsmiljö och sjukskriver eller säger upp sig i allt för hög grad. Sjukhusen tvingas därför ofta försöka lösa problemen med bemanningspersonal och därmed blir vårdförloppen inte längre lika snabba, effektiva eller patientsäkra eftersom bristande personalkontinuitet bromsar dessa.

Därför lägger Sverigedemokraterna återigen ett stort fokus på personal i denna budget.

Här kan ni läsa budgeten i sin helhet.