Budgetförslag VGR 2019 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Budgetförslag VGR 2019

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2019 med plan för 2020 och 2021.

Sverigedemokraterna presenterar en budget som tillför hälso-och sjukvården mer välbehövliga resurser. I detta budgetförslag riktar vi oss särskilt mot utmaningar inom äldres vård, barns och ungdomars psykiatriska vård samt cancervården. Hälso-och sjukvården står generellt inför en behövlig omställning, där bland annat den nära vården ska ges mer ansvar i framtiden.

Nära vård ger patientsäkerhet och samhällsnytta
Vi pekar ut Närhälsan vid Dalslands sjukhus som lämplig pilot för vår idé om äldrevårdsmottagningar, på sjukhuset finns redan idag kompetens som täcker upp många av de vårdbehov äldre och multisjuka har. Vi påtalar behovet av att i större utsträckning nyttja de lokala småsjukhusen, en möjlighet är att tillsammans med kommunerna inrätta tillfälliga avdelningar för utskrivningsklara patienter vid dessa lokala sjukhus. På så sätt underlättas hemtagningsprocessen för många kommuner, och helheten i vårdsituationen förbättras för våra mest sjuka äldre. Vården blir mer patientsäker och vi förenar patientnytta med minskade samhällskostnader.

Den psykiska ohälsan är generellt alarmerande hög hos barn och ungdomar
Barn- och ungdomspsykiatrin står inför stora utmaningar. Antalet besök på BUP har de senaste åren ökat, ökningstakten under 2017 låg på ca 30 %. Detta har i sin tur inneburit att BUP-verksamheterna fått stora svårigheter att klara vårdgarantin. Vi finner det därför beklagligt att BUP inte fick någon ekonomisk kompensation när det beslutades att de skulle ta över det medicinska ansvaret för en ny patientgrupp 2017. Vid 2017 års slut ströks även en särskild kökortningssatsning, samtliga partier förutom Sverigedemokraterna stod bakom det beslutet. De medel som försvunnit återför Sverigedemokraterna i detta budgetförslag. Vi föreslår också att Västra Götalandsregionen ska reformera BUP till den skånska modellen ”En väg in”. Barn ska ses fort, går besöksorsaken att avhjälpa vid andra instanser så ska det ske snabbt.

Förebyggande arbete mot Cancer
I denna budget presenterar vi också hur vi vill arbeta förebyggande mot två av de vanligaste cancerformerna i Sverige och regionen. Liksom förra budgetprocessen vi vill att Västra Götalandsregionen som första region i Sverige inför ett programkansli och screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid. Detta finansierar vi med ett anslag om 22 miljoner årligen. Vi vill också undersöka möjligheten att, precis som socialstyrelsen rekommenderar, inrätta ett screeningprogram mot tarmcancer i Västra Götalandsregionen. Med dessa två metoder kan vi proaktivt förhindra framtida vårdförlopp och minska mänskligt lidande. Västra Götalandsregionen har bra screeningprogram mot andra cancerformer, nu växlar vi upp!

Höjda ramar till sjukvård och personal
Sammantaget tror vi att vården behöver tillfälliga höjningar av regionbidrag för att kunna leverera en produkt som är bättre rustad mot de framtida utmaningarna. Därför höjer vi anslagen rejält till Hälso- och sjukvårdsnämnderna, samtidigt som vi ökar anslaget till personalens löneutveckling. Vi ger 86mnkr mer till Hälso-och sjukvårdsstyrelsen än majoriteten Vi ger 164mnkr mer till Hälso- och sjukvårdsnämnderna än majoriteten Vi ger 110mnkr mer till Personalutskottet än majoriteten

Regional utveckling
Inom området regionalutveckling och miljö presenterar vi förslag som innebär en omfördelning av medel till vägunderhåll i glesbygd. Vi påtalar behovet av matchningsutbildningar samt ställer oss bakom regionens ambitiösa mål att vara fossilfritt 2030. Vi ser också att behovet och efterfrågan av fossilfritt förnybart flygbränsle ökar inom flygsektorn i takt med omställningen till fossilt oberoende. Forskning, utveckling och på sikt produktion av fossilfritt flygbränsle är nödvändigt i arbetet med fossilt oberoende, vi tror att Västra Götalandsregionen har vad som krävs för att stödja ett forsknings- och utvecklingsprojekt där målsättningen är att få fram nya fossilfria lösningar samt en hållbar produktion av fossilfritt förnybart flygbränsle i Västra Götalandsregionen. Vi vill reformera upphandlingen i regionen så att svenska livsmedel, konventionella såväl som ekologiska, upphandlas i större utsträckning än som sker idag. Offentliga aktörer utgör redan i nuläget ett stort och viktigt kundunderlag för svenska lantbrukare/ livsmedelstillverkare. Vi vill öka den andelen för att öka vårt lands självförsörjningsgrad och skapa nya jobb på landsbygden.

Miljö
Vi står för ett långsiktigt och hållbart miljöarbete. Västra Götalandsregionen har stora och högtflygande miljömål. Flera av dessa tycks svåra att uppnå. Offentliga medel satsas idag på utvecklingsprojekt som går stick i stäv mot industrins visioner, strategier och framtidssatsningar. Ofta ser vi att så snart offentliga medel slutar tillföras, så bleknar visioner bort och produktionen upphör oundvikligen. Vi menar att regionens miljömål kontinuerligt måste uppdateras för att vara i fas med modern vetenskap.
Sverigedemokraterna vill istället stötta goda och ekonomiskt bärkraftiga miljösatsningar som bygger på forsknings- och utvecklingsevidens som industrin är villig att själv investera i och ser en kommersiell framtid inom.
Både i Sverige och globalt, ser vi en stadigt minskande biologisk mångfald. Den mångfald som ligger till grund för våra känsliga ekosystem och våra livsviktiga ekosystemtjänster som är grunden för folkhälsa och välfärd.
Friska jordar och marker med hög biologisk mångfald är en förutsättning för tillgången till rent vatten och god avkastning på våra lantbruk.

Kultur
Vi står inför ett vägval, där vi å ena sidan kan satsa på en mer elitistisk kultur och å andra sidan på en medborgerlig kultur.
Vi lever i en allt mer ansträngd ekonomisk värld, där vården som är regionens kärnverksamhet kräver flera resursstärkande insatser, inte minst till den allt mer komplexa vårdmiljön. Därför måste
kulturanslaget anpassas till dessa behov, utan att kulturen därför tappar i kvalité och sin möjlighet till utveckling.
För att renodla kulturnämndens verksamheter och för att säkerställa att barn inte används som redskap på ett oetiskt politiskt sätt, vill vi även sträva efter att höja kvaliteten på de organisationer som erhåller bidrag från Regionen.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikens utveckling i glesbygden har under hela mandatperioden varit oprioriterad. Nu finns dock ett intressant förslag framarbetat, där 70 biljettzoner föreslås bli 3. Med detta kan vi också vända utvecklingen till glesbygdens fördel. Med det nya ”TRE-zonsförslaget” blir resandet billigare, samtidigt som biljettsystemet blir enklare att förstå för såväl den resvane som för nytillkommande resenärer.
Vi tror även fortsättningsvis att Närtrafiken behöver reformeras, så att den på ett konkret sätt fungerar som ett komplement i kommuner med få linjelagda turer.
Hade dessutom vår ambition att öka grundutbudet till Måndag-Söndagstrafik uppfyllts, hade detta inneburit betydande vinster för regioninvånare boende på landsbygden.

Länk till budgeten i sin helhet.

För fler frågor kontakta pressekreterare
Matheus Enholm
0700-85 26 96
matheus.enholm@vgregion.se