Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Pressmeddelande Budget 2023

  Av Lena Mjörnell den 10 maj, 2022
  0

  Pressmeddelande Sverigedemokraternas budgetförslag 2023

  Heikki Klaavuniemi, Gruppledare och Regionråd (SD) kommenterar;
  ”Sverigedemokraterna avsätter en halv miljard mer till vården än den styrande minoriteten!
  Vidare avsätter vi 116 mnkr mer till personalens löneutveckling. Fokus för 2023 är att utveckla vårdpersonal som arbetar inom dygnetruntvården. Vi finansierar det som redan är beslutat men den styrande minoriteten prioriterar som vanligt bort undersköterskornas löneutveckling, medan vi fortsätter jaga på dem om att den också behöver prioriteras.

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar sitt budgetförslag som utgår från det nyligen presenterade valmanifest framtaget till valrörelsen, Sverigedemokraterna är tydliga, dessa frågor vill vi driva nästa år och under kommande mandatperiod.
  Totalt belyser partiet 62 olika frågor i valmanifestet men till 2023 lämnar vi ett 10-tal skarpa förslag med finansiering. Ett stort fokus bland våra förslag är att stärka den nära vården. Detta har den grönblå minoriteten totalt misslyckats med under den gångna mandatperioden. Man har istället avvecklat den. Som bekant har de tom närtid beslutat sig för att avveckla jourcentralerna i Falköping och Mariestad. Den nära vården blir längre om den grönblå minoriteten får bestämma!

  Under framtagandet av valmanifestet tillika budgetförslaget har det varit väldigt tydligt att den Sverigedemokratiska regiongruppen velat sätta stort fokus på att klara vårdgarantin, både inom den tid regionen arbetar bort ackumulerad vårdskuld uppkommen av pandemin och efteråt. För det ska nämnas; vårdgarantin var inte god heller innan pandemin”.

  Ett axplock av förslag från Budgetförslaget 2023

  Vårdgaranti

  -Vård i tid för dig och dina näras bästa

  De senaste åren har gjort att vi inom vården samt i många andra sammanhang ofta talar i termer som ”innan pandemin” och ”efter pandemin”. Redan innan pandemin fanns det en vårdkö, som satte vårdgarantin under hård press och många gånger kunde vårdgarantin inte upprätthållas. Själva pandemin ledde uppkomsten av vad vi kallar ett ”vårdberg”, ytterligare 30 000 operationer och behandlingar blev inställda. Idag efter pandemin, så står vi därför inför större utmaningar än någonsin förr. Vårdgarantin uppfattas idag som ett löfte, för oss är vårdgarantin är ett krav att hålla.

  Varje person som söker vård i Västra Götaland, i Sverige ska få vård inom vårdgarantins angivna dagar. Det står Sverigedemokraterna för. Men vi är inte naiva, det kommer vara svårt och det kommer sätta ytterligare press på personal och avdelningar. Det råder brist på viss personal och den befintliga personalen måste ges möjlighet till återhämtning efter pandemin. Flertalet offensiver behöver göras inom regionen för att komma till bukt med det vårdberg som skapats för vårdgarantin är inte ett politiskt vallöfte, det är ett krav och en förutsättning för att alla ska få den vård de har rätt till

   

  Vårdgarantin ska efterlevas

  SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023:

  Offentlig och privat vård ska användas som en gemensam kraft för patientens bästa. Så att vårdgarantin kan upprätthållas.

  Regionen ska upphandla operationsteam som i våra operationslokaler hjälper till med att hantera regionens vårdkö. Så att vårdgarantin kan upprätthållas

  Regionen ska inleda och utveckla samarbete med andra regioner för patientremittering så att vårdgarantin kan upprätthållas

  Regionen ska utveckla och upprätthålla den nära vården. Mer digitalisering och decentralisera ofta förekommande vårdbehov.

  Folkhälsa

  -Hälsa genom hela livet

  Att arbeta med folkhälsa innebär att arbeta förebyggande. Det finns ett delat ansvar mellan regionerna och kommunerna i arbetet mot en god folkhälsa. Sverigedemokraterna ser att regionerna kan göra mer i folkhälsoarbetet genom att till exempel utöka möjligheterna till att tidigt upptäcka folksjukdomar. Folksjukdomar är sjukdomar som är vanligt förekommande. Exempel på folksjukdomar är typ-2 diabetes, högt blodtryck, övervikt, fetma, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär och vissa cancersjukdomar.

  Vår, Sverigedemokraternas, vision för regionens folkhälsoarbete är att kunna erbjuda regelbundna hälsosamtal och hälsoundersökningar. Idag kan det vara svårt att få förebyggande vård, att be någon på vårdcentralen mäta ditt blodsocker eller blodtryck så kan du idag bemötas med ett nej om du inte har några symptom för sjukdomar som högt blodtryck eller diabetes. Vi måste vara mer inbjudande till att omhänderta våra medborgare innan sjukdom uppstår, innan de blir patienter. Genom förebyggande hälsoundersökningar och hälsosamtal kan många latenta sjukdomar upptäckas i god tid och lidandet blir mindre för patienten samtidigt som kostnaden för regionen och samhället blir lägre.

   

  Att upptäcka i tid är att skapa förutsättningar för en bred folkhälsa

  SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023

  Erbjuda lättare hälsosamtal vid varje kontakt med vårdcentralerna.

  Förbättrade löpande ersättningar för vårdcentraler som uppfyller krav om förebyggande folkhälsoinsatser och utökat samarbete med kommunerna

  Erbjuda hälsokontroller där blodsocker, puls och blodtryck mäts.

  Utöka de ekonomiska resurserna för det regionala folkhälsoarbetet med fokus på att förebygga ohälsa

  Personal och kompetens
  -Det viktigaste och mest värdefulla vi har

   

  Lönebilden är långt ifrån optimal för flertalet i vår stora personalstyrka i regionen. Västra Götalandsregionen är med sina ca 55 000 anställda en av Sveriges största arbetsgivare.

  Sverigedemokraterna har tittat närmre på lönebilden för olika personalgrupper och jämfört dessa med andra regioner och sett att vi ligger under lönesnittet i resten av Sverige. För att vi ska nå den fastställda visionen om att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa arbetsgivare krävs många förbättringar för våra personal. En arbetsplats med nöjd personal, god möjlighet till friskvård på arbetstid och möjligheter till kompetensutveckling är av stor vikt för oss. Samt en lönebild som överensstämmer med den belastning som vår vårdpersonal är under och som reflekterar den betydelse vår vårdpersonal har för oss som arbetsgivare och våra patienter.

  Att vara trygg på sin arbetsplats har under de senaste åren fått en ny betydelse på våra akutmottagningar. Vissa akutmottagningar har blivit samlingsplatser för gäng och kriminella och vi har även sett kriminella uppgörelser i samband med besök till akuten. För Sverigedemokraterna är det ingen tvekan om att vi måste agera kompromisslöst, akutmottagningar ska vara en fristad, en trygghet, både för patienter och personal.

   

  Vi klarar inte vårdbehovet idag eller i framtiden utan personal

  SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023

  Lönesatsningar, specifikt prioriterade grupper är undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor som jobbar inom dygnet runt verksamheter.

  Utöka och utveckla möjligheterna till friskvård på arbetstid

  Skapa möjligheter för återhämtning för vårdpersonalen efter pandemin och andra krävande framtida insatser

  Begränsa användningen av bemanningsföretag genom att skapa en regional bemanningspool

  Större ekonomiska resurser ska avsättas för anlitande av väktare till sjukhusen och akutmottagningarna

  Språkkrav, regionens patienter ska kunna förstå sin vårdpersonal.
  Vården ska inte vara en integrationsplattform

   

  Regional utveckling

  -Utveckling med blicken mot framtiden och nya möjligheter

   

  Regional utveckling är något alla regioner arbetar med. Det är ett av de lagstadgade områdena utöver vård, kollektivtrafik och infrastruktur som regioner har i uppdrag. Regional utveckling innefattar bland annat forskning, innovation och kompetensförsörjning.

  En växande region kräver en väl fungerande infrastruktur. Detta innebär bland annat upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet med fler stationssamhällen i vår glesbygd. Syftet med det är att bättre knyta samman glesbygd, stad och land. Samtidigt finns det ett stort behov av vägunderhåll på många delar av vår gles- och landsbygd.

  Oavsett var i regionen man bor eller verkar har man inte blivit opåverkad av de nu historiskt höga elpriserna. Genom vår regionala utveckling ser Sverigedemokraterna en möjlighet att stötta forskningen och utvecklingen av till exempel 4:e generationens kärnkraft samt SMR, Små Modulära Reaktorer. Lika viktig som elförsörjningen är för regionens invånare och egna verksamhet så är det även en viktig fråga för framtida etableringsmöjligheter för industrier och större företag vilket i sin tur genererar arbetstillfällen.

  I det regionala utvecklingsarbetet ingår självklart utveckling av det som finns inom regionens gränser. Därför vill Sverigedemokraterna ta fasta på närproduktion inom regionen. Vi ser till exempel potential i utökat jordbruk och vill se en högre grad av upphandling av närproducerade varor och tjänster vilket skulle gagna på företagarna, miljö och klimat. Likaså kan regionen bli bättre på att upphandla lokal konst och kultur för att främja de lokalt verksamma konstnärerna, kulturutövarna och det lokala historiska arvet.

   

  Regional utveckling för en hållbar framtid

  SD föreslår därför nedan satsningar i budgetförslaget för 2023

  Satsar på fler snabba innovationsstöd till småföretag

  Att regionen verkar för bättre vägunderhåll i gles- och landsbygd

  Utveckling av järnvägen i regionen i form av dubbelspår samt fler stationer

  Styra forskningsmedel mot utveckling av små modulära reaktorer (SMR)

  Mer närproducerad mat, konst och kultur

  Utveckling och satsning på turism

  Skapa fler utbildningsplatser med inriktning hälso- och sjukvård

   

  För frågor:
  Kontakta Lena Mjörnell, kanslichef
  lena.mjornell@vgregion.se
  0104410065

   

  Alternativt; Heikki Klaavuniemi, Gruppledare, Regionråd
  heikki.klaavuniemi@vgregion.se
  0700824200

  För att läsa vår budget i sin helhet, klicka här: Sverigedemokraterna Budget 2023

 • Pressmeddelande Valmanifest 2022-02-23

  Av Lena Mjörnell den 23 mars, 2022
  0

  Pressmeddelande
  2022-03-23

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar nu sitt valmanifest med totalt 62 olika frågor som partiet kommer att driva under kommande mandatperiod.

  Under framtagandet av valmanifestet framgick det väldigt tydligt att partigruppen ville sätta stort fokus på att klara vårdgarantin, både den tidigare och den ackumulerade vårdskuld som senare växte fram under pandemin. En vårdskuld som redan innan pandemin var oacceptabelt stor. Vidare är en viktig fråga för Sverigedemokraterna att kunna erbjuda vårdpersonalen klart förbättrade löner.

  Vårdgaranti
  Pandemin ledde till att ytterligare ca 30.000 operationer och behandlingar blev inställda, utöver den tidigare vårdkön, samtidigt som användningen av operationslokalerna i regionens sjukhus bara uppgår till i genomsnitt drygt 50 %. Detta påverkar givetvis antalet operationer som kan genomföras samtidigt som det också påverkar den viktiga tillgängligheten negativt. Vår förhoppning är att sjukhusen har tillgång till erforderlig kompetens och själva klarar av att utföra fler operationer. Detta är dock inte sannolikt då det både råder brist på viss personal och då befintlig vårdpersonal måste ges möjlighet till återhämtning efter pandemin

  Därför lägger vi ett förslag om att Västra Götalandsregionen ska upphandla operationsteam som kan åta sig att operera och därmed bättre utnyttja tillgången till våra dyra, avancerade operationssalar. Påpekas bör att förslaget inte innebär att privata vårdgivare ska ges möjlighet att nyttja regionens operationssalar i syfte att behandla egna patienter, utan avsikten är att de ska bistå regionen med att korta den offentliga vårdkön.

  Vidare ser vi också ett betydande behov av att regionen agerar och arbetar även nationellt för att försöka korta vårdköerna. Därför lämnar vi också förslag om att Västra Götalandsregionen och övriga regioner i Sverige tillsammans ska medverka till att utveckla en fungerande ersättningsmodell i syfte att vid behov och möjlighet kunna ta emot varandras patienter och därmed gemensamt bidra till att försöka uppfylla vårdgarantin i samtliga regioner.

  Folkhälsa
  Fetma, övervikt och andra folkhälsoproblem som droger, tobak och alkohol skapar sjukdom för individen, men drabbar även anhöriga utöver att belasta sjukvården och samhället.
  Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är de vanligaste diagnoserna typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär, vissa cancersjukdomar och barnlöshet som orsakas av något eller flera av ovan nämnda sjukdomar.
  Folkhälsomyndighetens rapporter visar också att ca 11% av fyraåringarna och ca 21% av 6-9 åringarna lider av övervikt och fetma. Detta omfattande folkhälsoproblem ökar dessutom med stigande ålder och för vuxna mellan 45-64 år utgör det närmare 61%.
  SBU räknar med att de direkta sjukvårdskostnaderna enbart för fetma och övervikt i Sverige uppgår till ca tre miljarder kronor samt att de indirekta kostnaderna, på grund av bl.a. sjukfrånvaro och sjukpensioner, är minst lika hög.

  Vid en granskning av regionens ersättningsmodell till vårdcentralerna så kan man notera att hälsofrämjande och förebyggande insatser skall innefattas i den löpande ersättningen, det utgår alltså inte någon extra ersättning för att tillhandahålla patienterna dessa samhällsekonomiskt viktiga informations- eller hjälpinsatser. Därför föreslår Sverigedemokraterna att en sådan reform bör göras så att Västra Götalandsregionen genomför lättare hälsokontroller för alla där blodsocker, puls och blodtryck regelbundet mäts.

  Personal
  Att Västra Götalandsregionen ska vara Sveriges bästa arbetsgivare är en ambitiös målsättning som Sverigedemokraterna vill bidra till att uppnå.
  Mycket tack vare visad envishet från SD, så finns det redan idag en bred politisk överenskommelse med nästan alla partier om att öka grundlönerna för all vårdpersonal i regionen. Men vi anser att vi utöver detta också aktivt måste se över om man kan lönefrämja personal inom områden där det råder personalbrist. Detta dels för att underlätta rekrytering, dels för att motivera befintlig personal till vidareutbildning. Västra Götalandsregionen bör också säkerställa att all vårdpersonal med nära vårdkontakter har en god kunskap i det svenska språket, vilket inte minst är en förutsättning för att nå högt ställda mål om patientsäkerhet. Även bidrar en god sådan kunskap till ökad kompetens, delaktighet och patientförståelse. Genom att tillämpa det nationella språkkravet C1, som är en av EU beslutad skala, så säkerställer vi att kommunikationen mellan profession och patient blir fullgod.

  Regional Utveckling

  Vår region är stor och mycket gott görs redan som främjar den regionala utvecklingen.
  Idag känner de flesta boende på landsbygden igen sig i påståendet att vägunderhållet kunde varit bättre. Inte nog med att de flesta av dessa har längre till arbetet, utan dessutom är fordonsslitaget betydligt större på grund av gropar, dåligt lappade vägar och allmänt bristande underhåll. Detta är också en bidragande faktor till att det är dyrare att leva på landsbygden. Därför är Sverigedemokraterna återigen tydliga med att Västra Götalandsregionen bör med erforderliga medel bidra till ett förbättrat underhåll av landsbygdens vägar.

  Oavsett var i regionen man bor har man inte blivit opåverkad av de nu historiskt höga elpriser som drabbat oss. Elpriser kommer i framtiden dessutom att svänga mer och oftare.
  Sveriges uttalade omställning till ett elsystem med 100 % förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har man kunnat se att höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer osäker tillgång till kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Detta eftersom kärnkraften inte längre ses som en god produktionskälla. Elpriset kommer alltså bli högt i en situation med liten användning och likaså högt vid liten produktion.
  Flera länder styr forskningsmedel och tar beslut om att starta små modulära reaktorer (SMR) i syfte att stabilisera grundförsörjningen för att minimera denna ovan beskrivna osäkra produktion. Vi sympatiserar med den reaktionen och vill att Västra Götalandsregionen inom ramen för den regionala utvecklingsmedlen styr forskningsmedel mot utveckling av 4:e generationens reaktorer och små modulära reaktorer (SMR).

  För ytterligare frågor kontakta:

  Lena Mjörnell, Kanslichef
  Lena.mjörnell@vgregion.se
  0761421814

  Heikki Klaavuniemi, Gruppledare och Regionråd
  heikki.klaavuniemi@vgregion.se
  0700824200

   

  Du kan läsa Valmanifestet i sin helhet här: Valmanifest SD VGR 2022

 • Pressmeddelande Budget 2022

  Av Lena Mjörnell den 12 maj, 2021
  0

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen

  Pressmeddelande
  Budgetförslag 2022

  För att läsa budgeten i sin helhet klickar du här: VGRBudget 2022

  I likhet med fjolårets budgetförslag har, på grund av den pågående Covid-19-pandemin, även detta budgetförslag lagts under synnerligen extraordinära omständigheter.
  Pandemin skapar ännu svåröverskådliga och svårbedömda förutsättningar som närmast omöjliggör att kunna ekonomiskt säkerställa budgeten.
  Vilket gör att detta förslag lika mycket måste ses som en viljeinriktning som ett försök till realistiska ekonomiska ställningstaganden, givet de diffusa förutsättningarna.

  De både kort- och långsiktiga konsekvenserna av Covid-19 har vid budgetens läggande visserligen både beaktats och beräknats, men osäkerheten kvarstår.
  Något som vi dock är övertygade om är att det behövs en massiv ekonomisk mobilisering till sjukhusen i syfte att bemästra sannolika inkomstbortfall och kostnadsökningar. Det snabbt växande vårdberget måste vi med all kraft angripa för att nå tillbaka till de vårdgarantinivåer som fanns före pandemin. Vilka vi ärlighetens namn måste säga, inte ens då nådde vårdgarantimålen.

  För att kunna möta vårdberget som vid 2021 års slut beräknas vara 30.000 inställda behandlingar och 30.000 inställda förstabesök så tilldelar vi Regionstyrelsen 800 mnkr i utökad ram 2022 för att bättre kunna hantera det ackumulerade vårdberg som uppstått efter covid-19 pandemin. Vi finner det lämpligast eftersom vi inte tror att sjukhusen ensamma kan axla merproduktionen. Här behöver vi även mer upphandlad vård.

  För att kunna öka produktionen utöver vårdberget tilldelar Sverigedemokraterna till hälso- och sjukvårdsnämnderna ytterligare 400 mnkr, utöver tidigare beslutad indexuppräkning på 2 %.
  Dessa riktas till sjukhusen för ytterligare beställningar av vård. Dessa medel ska även säkerställa att sjukhusen inte slentrianmässigt tvingas till budgetanpassningar där personalen dras ner eftersom lönerna är en budgettung post.

  Vi uppmärksammar också ett lågt nyttjande av våra operationssalar samt behovet av att få ett mer effektivt nyttjande av vår vårdgarantiservice. Vi vill öppna upp våra operationslokaler för andra aktörer för att kunna öka tillgängligheten. Patienter skall också snabbt, inom vårdgarantin, kunna erbjudas vård där den finns tillgänglig, oavsett om detta är inom Västra Götalandsregionen eller i annan region.

  Ökad tillgänglighet i egen regi kräver personal.
  I denna budget ålägger vi därför sjukhusen att inte, vilket numera tycks ske närmast som en standardåtgärd, använda neddragning av antalet nettoårsarbetare när besparingar i verksamheterna ska göras. Vidare vill vi se över ledarskapet på sjukhusen för att säkerställa att fortlöpande, trots allt nödvändiga, effektiviseringar genomförs utan att riskera tillgängligheten.
  Vi upprepar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning jämfört med våra grannregioner och gör därför en tung ekonomisk satsning för att stärka denna. Vi finansierar den sistnämnda satsningen med 750 mnkr över planperioden.

  Vården av våra äldre, som är en av Sverigedemokraternas absolut högst prioriterade frågor, har på senare tid börjat uppmärksammas även av andra partier. Mer behöver göras och i detta budgetförslag växlar vi upp rejält med frågor kopplat till denna vårdgrupp.
  Vi finner det nödvändigt att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser över och fastställer definitionen för vad som avses med geriatrisk vård, att vi utökar antalet specialistutbildningar för både läkare och sjuksköterskor med fokus på geriatrik. Detta finansierar vi utöver med 5 mnkr i liggande budgetförslag.
  Vidare fortsätter vi prioritera införandet av äldrevårdsmottagningar och ger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för dem.
  Till sist bör regionen också inrätta ett regionalt geriatriskt centrum som kan stödja med kompentens, utveckling och stöd. Detta finansierar vi också med 5 mnkr i detta budgetförslag.

  Vi påtalar också behovet att inom psykiatrin lösa de mest akuta utmaningarna.
  Tyvärr är det ett område inom sjukvården där det finns flest brister. Sverigedemokraterna anser att det viktigaste som måste ske är att regionen snarast skapar en enhetlig psykiatriförvaltning. Då kommer psykiatrin att kunna prioriteras och få det fokus som den så väl behöver. En övergripande förvaltning kommer att ge en förbättrad överblick så att vi lättare kan sätta in riktade resurser där de krävs samt kunna erbjuda en jämlik vård i hela regionen. Att regionen inför det sedan 2018 drivna SD förslaget ”En Väg In” modellen är också en pusselbit för att kunna göra vården mer jämlik och tillgänglig för våra Barn- och ungdomar.

  En annan reform som kan innebära enorma skillnader för de yngre medborgarna hade varit om regionen haft ansvaret för den medicinska delen av elevhälsan. Att det idag finns två olika huvudmän, kommun och region, så ökar det chansen att barnen hamnar mellan stolarna. Vi föreslår därför att Regionstyrelsen ska erbjuda kommunerna att ta över detta ansvar för skapa en mer sammanhängande vårdkedja.

  Uppräkningen till sekundära nämnder, exklusive kollektivtrafiken, måste tills vidare stå tillbaka till förmån för den livsviktiga hälso- och sjukvården och personalens behov 2022. I synnerhet med hänsyn tagen till det uppdämda vårdbehov och behov av ökad produktion i vården som tidigare nämnts.

  För frågor, kontakta:

  Lena Mjörnell, kanslichef (SD)
  lena.mjornell@vgregion.se
  076-1421814

  Alternativt
  Heikki Klaavuniemi, Regionråd, Gruppledare (SD)
  heikki.klaavuniemi@sd.se
  070-0824200

 • Pressmeddelande 2020-11-30 Budget VGR

  Av Lena Mjörnell den 30 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna lägger tilläggsyrkanden i Regionfullmäktige.

  Budgetdebatten i regionfullmäktige är i full gång.
  SD föreslår i sitt budgetförslag bland annat ytterligare 200mnkr mer till HSN-nämnderna, vi lämnar förslag om att låta privata vårdbolag använda våra operationslokaler, vi påtalar också det enorma behovet om att regionerna i Sverige MÅSTE hjälpa varandra med köreducering, där tror vi att vår region är rätt region att axla ett byggande av bra samarbete, inte bara nu under Covid-19 utan även efter.

  Vi ger även ett förslag om att tillskjuta 700mnkr till personalens löneutveckling. Det är oerhört viktigt att personalens lönenivå är jämlik våra grannregioners. Så är inte fallet idag.

  Alla partier kommer debattera länge. Men imorgon när beslutet kommer tas så har Grönblåsamverkan inte blivit övertygad om att ändra sitt förslag. Socialdemokraterna och SD möjligen kan enas om ett budgetförslag men Vänsterpartiet kommer i vanlig ordning lägga ner sin röst. Grönblås budgetförslag är på förhand bestämt att vinna.

  Detta sker trots att det egentligen finns andra förutsättningar.

  Sverigedemokraterna är beredda på att ta ansvar, men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer aldrig enas tillsammans med oss om ett budgetförslag i sin helhet.
  Denna vanliga process är inget som Sverigedemokraterna tänker sitta i år efter år och följa.
  Det finns möjligheter att bra budgetförslag och politik blir beslutade imorgon, vi kan få ett budgetbeslut som också speglar oppositionens budgetförslag.
  SD kommer därför inte bara yrka bifall på sitt budgetförslag. SD kommer också föreslå ett flertal tilläggsyrkanden som regionfullmäktige provar efter budgetförslaget är fastställt imorgon.
  Tilläggsyrkanden speglar SD, S :s och V:s budgetförslag och ska provas separata från varandra.
   

  Tilläggsyrkandena 

  Regionfullmäktige beslutar 
  Att: Tillföra personalutskottet 700mnkr att finansiera konkurrenskraftiga löner i Västra Götalandsregionen. Hur fördelningen av medlen på bästa sätt kan ske ska bestämmas genomförhandlingar med de fackliga organisationerna. Aviserade höjningar av OB-tillägget ska ingå i dessa förhandlingar.

  Regionfullmäktige beslutar 
  Att: Tillföra 250 mnkr till jämställda löner i låglönesatsning. Detta för att prioritera yrkesgrupperna sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och andra kvinnodominerade yrkesgrupper. De allra lägst avlönade, servicepersonalen är också prioriterade.

  Regionfullmäktige beslutar
  Att: Tillföra ett generellt tillskott till HSN-nämnderna utöver indexhöjningen på 200 mnkr under budget- och plan perioden.

  Regionfullmäktige beslutar
  Att: Tillföra ett generellt tillskott till HSN-nämnderna utöver indexhöjningen på 450 mnkr under budget- och plan perioden.

  Regionfullmäktige beslutar
  Att: Flytta 230 miljoner kronor av statsbidraget för kömiljarden från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnderna 2021 och långsiktigt.

  För frågor

  Kontakta

  Lena Mjörnell
  Lena.mjornell@vgregion.se
  0761421814

  Alternativt
  Heikki Klaavuniemi
  Heikki.klaavuniemi@vgregion.se
  0700824200

 • Kompletteringsbudget 2021

  Av Lena Mjörnell den 13 oktober, 2020
  0

  PRESSMEDDELANDE

  Sverigedemokraternas kompletteringsbudget för 2021 med plan för 2022 och 2023.

  Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag som i huvudsak bygger vidare på det av Sverigedemokraterna i juni presenterade budgetförslaget.
  Sverigedemokraterna utökar ambitionsnivåerna på våra sjukhus och fördelar 200mnkr mer än tidigare beslutad ram till hälso- och sjukvårdsnämnderna att beställa vård för.

  Vi ger också regionstyrelsen 650 mnkr i utökad ram för att hantera det ackumulerade vårdberget efter covid-19 pandemin 2020.
  Vi uppmärksammar inte bara pandemin i detta kompletterande budgetförslag utan också det låga utnyttjandet av våra operationssalar samt den usla vårdgarantiuppfyllelsen inom psykiatrin.

   

  Vi uppmärksammar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning vi tilldelar personalutskottet 700mnkr för att säkerställa att lönesättningen i vår regionen står i paritet med förväntad arbetsuppgift samt att den är i nivå med andra närliggande regioners.

  Vi lyfter också vikten av en god kollektivtrafik 2021 samt vikten av att ha kompetens som kan ta hand om och hjälpa de avdelningar som drabbats av stress och dålig arbetsmiljö under pandemin.

   

  Sammanfattning av de förslag vi väcker i detta kompletterande budgetförslag.

   

  • Regionstyrelsen säkerställer att nettoårsarbetarna inte fortsätter att minska i antal samt att bättre schemaläggning görs.
  • Regionstyrelsen undersöker möjligheten att låta privata vårdbolag utnyttja operationssalarna när de inte utnyttjas av regionen.
  • Regionstyrelsen säkerställer att våra patienter också kan bli remitterade till andra regioner får vård om Västra Götalandsregionen inte kan ge dem vård inom vårdgarantin. Det räcker inte med att hänvisa till det fria vårdvalet.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att införa ett remisstvång inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att hela den psykiatriska vården, vuxen så som barnpsykatrin skall ingå i Vårdgarantiservice samt att upphandlingar av privata aktörer skall innehålla hela vårdkedjan, allt från utredning till behandling.
  • Regionstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag som tillsammans med fackliga parter prioriterar samt fördelar ytterligare 700mnkr så att Västra Götalandsregionen får konkurrenskraftiga löner
  • Kollektivtrafiknämnden ger Västtrafik 100mnkr i driftsstöd 2021 i kompensation för den lägre resandeutvecklingen samt införandet av 3-zons förslaget.
  • Nämnden för Hälsa- och stressmedicin får 5 mnkr extra för att retroaktivt kunna arbeta med de avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin.

   

   

  Skillnad mellan Grönblås budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag.

  Grönblå Samverkan           SD

  HSN nämnderna                 32394                                  32594            =SD +200mnkr

  HSS                                     11731                                    11811               =SD +80mnkr

  RUN                                     980                                      964                =SD -16mnkr

  Miljö                                    115                                       113                 =SD -2mnkr

  KUN                                     1115                                      1015               =SD -100mnkr

  Kollektivtrafiknämnd           5454                                    5574              =SD +120mnkr

  Fastighetsnämnd                305                                      301                 = SD -4mnkr

  Servicenämnd                    31                                        31

  Nämnd Hälsa och
  Stressmedicin                    
  20                                        25                  =SD +5mnkr

  Regionfullmäktige               20                                        20

  Regionstyrelsen                  2897                                    2877              =SD -20mnkr

  Personalutskottet                1041                                     1111                 =SD +720mnkr

  Patientnämnderna             26                                        26

  Arkivnämnd                        34                                        34

  Koncernbanken                  -302                                    -302

  Moderförvaltningen            1803                                    1203               =SD -600mnkr

  Resultat                               611                                       229

   

  För ytterligare frågor
  Kontakta Pressansvarig Lena Mjörnell
  lena.mjornell@vgregion.se

  010 4410065

  Alternativt
  Heikki Klaavuniemi
  0700824200

  Kompletteringsbudgeten i sin helhet kan du läsa HÄR.