Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Pressmeddelande 2020-11-30 Budget VGR

  Av Lena Mjörnell den 30 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna lägger tilläggsyrkanden i Regionfullmäktige.

  Budgetdebatten i regionfullmäktige är i full gång.
  SD föreslår i sitt budgetförslag bland annat ytterligare 200mnkr mer till HSN-nämnderna, vi lämnar förslag om att låta privata vårdbolag använda våra operationslokaler, vi påtalar också det enorma behovet om att regionerna i Sverige MÅSTE hjälpa varandra med köreducering, där tror vi att vår region är rätt region att axla ett byggande av bra samarbete, inte bara nu under Covid-19 utan även efter.

  Vi ger även ett förslag om att tillskjuta 700mnkr till personalens löneutveckling. Det är oerhört viktigt att personalens lönenivå är jämlik våra grannregioners. Så är inte fallet idag.

  Alla partier kommer debattera länge. Men imorgon när beslutet kommer tas så har Grönblåsamverkan inte blivit övertygad om att ändra sitt förslag. Socialdemokraterna och SD möjligen kan enas om ett budgetförslag men Vänsterpartiet kommer i vanlig ordning lägga ner sin röst. Grönblås budgetförslag är på förhand bestämt att vinna.

  Detta sker trots att det egentligen finns andra förutsättningar.

  Sverigedemokraterna är beredda på att ta ansvar, men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer aldrig enas tillsammans med oss om ett budgetförslag i sin helhet.
  Denna vanliga process är inget som Sverigedemokraterna tänker sitta i år efter år och följa.
  Det finns möjligheter att bra budgetförslag och politik blir beslutade imorgon, vi kan få ett budgetbeslut som också speglar oppositionens budgetförslag.
  SD kommer därför inte bara yrka bifall på sitt budgetförslag. SD kommer också föreslå ett flertal tilläggsyrkanden som regionfullmäktige provar efter budgetförslaget är fastställt imorgon.
  Tilläggsyrkanden speglar SD, S :s och V:s budgetförslag och ska provas separata från varandra.
   

  Tilläggsyrkandena 

  Regionfullmäktige beslutar 
  Att: Tillföra personalutskottet 700mnkr att finansiera konkurrenskraftiga löner i Västra Götalandsregionen. Hur fördelningen av medlen på bästa sätt kan ske ska bestämmas genomförhandlingar med de fackliga organisationerna. Aviserade höjningar av OB-tillägget ska ingå i dessa förhandlingar.

  Regionfullmäktige beslutar 
  Att: Tillföra 250 mnkr till jämställda löner i låglönesatsning. Detta för att prioritera yrkesgrupperna sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och andra kvinnodominerade yrkesgrupper. De allra lägst avlönade, servicepersonalen är också prioriterade.

  Regionfullmäktige beslutar
  Att: Tillföra ett generellt tillskott till HSN-nämnderna utöver indexhöjningen på 200 mnkr under budget- och plan perioden.

  Regionfullmäktige beslutar
  Att: Tillföra ett generellt tillskott till HSN-nämnderna utöver indexhöjningen på 450 mnkr under budget- och plan perioden.

  Regionfullmäktige beslutar
  Att: Flytta 230 miljoner kronor av statsbidraget för kömiljarden från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnderna 2021 och långsiktigt.

  För frågor

  Kontakta

  Lena Mjörnell
  Lena.mjornell@vgregion.se
  0761421814

  Alternativt
  Heikki Klaavuniemi
  Heikki.klaavuniemi@vgregion.se
  0700824200

 • Kompletteringsbudget 2021

  Av Lena Mjörnell den 13 oktober, 2020
  0

  PRESSMEDDELANDE

  Sverigedemokraternas kompletteringsbudget för 2021 med plan för 2022 och 2023.

  Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag som i huvudsak bygger vidare på det av Sverigedemokraterna i juni presenterade budgetförslaget.
  Sverigedemokraterna utökar ambitionsnivåerna på våra sjukhus och fördelar 200mnkr mer än tidigare beslutad ram till hälso- och sjukvårdsnämnderna att beställa vård för.

  Vi ger också regionstyrelsen 650 mnkr i utökad ram för att hantera det ackumulerade vårdberget efter covid-19 pandemin 2020.
  Vi uppmärksammar inte bara pandemin i detta kompletterande budgetförslag utan också det låga utnyttjandet av våra operationssalar samt den usla vårdgarantiuppfyllelsen inom psykiatrin.

   

  Vi uppmärksammar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning vi tilldelar personalutskottet 700mnkr för att säkerställa att lönesättningen i vår regionen står i paritet med förväntad arbetsuppgift samt att den är i nivå med andra närliggande regioners.

  Vi lyfter också vikten av en god kollektivtrafik 2021 samt vikten av att ha kompetens som kan ta hand om och hjälpa de avdelningar som drabbats av stress och dålig arbetsmiljö under pandemin.

   

  Sammanfattning av de förslag vi väcker i detta kompletterande budgetförslag.

   

  • Regionstyrelsen säkerställer att nettoårsarbetarna inte fortsätter att minska i antal samt att bättre schemaläggning görs.
  • Regionstyrelsen undersöker möjligheten att låta privata vårdbolag utnyttja operationssalarna när de inte utnyttjas av regionen.
  • Regionstyrelsen säkerställer att våra patienter också kan bli remitterade till andra regioner får vård om Västra Götalandsregionen inte kan ge dem vård inom vårdgarantin. Det räcker inte med att hänvisa till det fria vårdvalet.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att införa ett remisstvång inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att hela den psykiatriska vården, vuxen så som barnpsykatrin skall ingå i Vårdgarantiservice samt att upphandlingar av privata aktörer skall innehålla hela vårdkedjan, allt från utredning till behandling.
  • Regionstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag som tillsammans med fackliga parter prioriterar samt fördelar ytterligare 700mnkr så att Västra Götalandsregionen får konkurrenskraftiga löner
  • Kollektivtrafiknämnden ger Västtrafik 100mnkr i driftsstöd 2021 i kompensation för den lägre resandeutvecklingen samt införandet av 3-zons förslaget.
  • Nämnden för Hälsa- och stressmedicin får 5 mnkr extra för att retroaktivt kunna arbeta med de avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin.

   

   

  Skillnad mellan Grönblås budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag.

  Grönblå Samverkan           SD

  HSN nämnderna                 32394                                  32594            =SD +200mnkr

  HSS                                     11731                                    11811               =SD +80mnkr

  RUN                                     980                                      964                =SD -16mnkr

  Miljö                                    115                                       113                 =SD -2mnkr

  KUN                                     1115                                      1015               =SD -100mnkr

  Kollektivtrafiknämnd           5454                                    5574              =SD +120mnkr

  Fastighetsnämnd                305                                      301                 = SD -4mnkr

  Servicenämnd                    31                                        31

  Nämnd Hälsa och
  Stressmedicin                    
  20                                        25                  =SD +5mnkr

  Regionfullmäktige               20                                        20

  Regionstyrelsen                  2897                                    2877              =SD -20mnkr

  Personalutskottet                1041                                     1111                 =SD +720mnkr

  Patientnämnderna             26                                        26

  Arkivnämnd                        34                                        34

  Koncernbanken                  -302                                    -302

  Moderförvaltningen            1803                                    1203               =SD -600mnkr

  Resultat                               611                                       229

   

  För ytterligare frågor
  Kontakta Pressansvarig Lena Mjörnell
  lena.mjornell@vgregion.se

  010 4410065

  Alternativt
  Heikki Klaavuniemi
  0700824200

  Kompletteringsbudgeten i sin helhet kan du läsa HÄR.

 • Budgetförslag VGR 2021

  Av Lena Mjörnell den 6 maj, 2020
  0

  Pressmeddelande
  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens regionala budgetförslag för 2021 med plan för 2022 samt 2023.

  Vårt budgetförslag har på grund av den pågående Covid-19-pandemin, lagts under synnerligen extraordinära omständigheter vilka skapat svåröverskådliga och svårbedömda förutsättningar.
  Skatteunderlagsprognoserna är högst osäkra, samtidigt har vi nåtts av besked att vi inte kan räkna med lika mycket statsstöd som 2020.
  Dessa förutsättningar närmast omöjliggör en ekonomiskt säkerställd framförhållning, vilket gör att denna budgets innehåll lika mycket måste ses som en viljeinriktning som ett försök till realistiska ekonomiska ställningstaganden.
  Ändock presenterar vi en budget i balans, till skillnad mot den styrande Grönblå minoriteten vars budgetförslag visar ett underskott på 601mnkr.

  Under tiden budgeten har tagits fram har det rått stor osäkerhet om hur Covid-19 kommer att påverka kösituationen och tillgängligheten i sjukvården 2021, men av de frekventa rapporterna från förvaltningen kan vi ana att vi bygger upp en enorm vårdskuld vilken måste hanteras efter pandemin.

  Till hösten 2020 kommer koncernkontoret att ta fram en mer samlad och ordnad process för att skapa en bättre helhetsbild av Covid-19 effekten, så att alla partier får ett tydligare underlag att utgå ifrån.

  Flertalet av de uppdrag vi ger gäller under förutsättning att Covid-19 pandemin har avtagit och vi har förståelse för att alla dessa uppdrag inte kommer att kunna utredas eller verkställas 2021.
  De både kort- och långsiktiga konsekvenserna av Covid-19 kan vid budgetens läggande visserligen inte varken beräknas eller överblickas, men politisk viljeriktning när det gäller vårdens utveckling flyttar inte fokus.

  Denna budget bygger på att skattesatsen ska vara oförändrad för 2021, 11 kr och 48 öre.

  Vi tillför bland annat 20 mnkr till personalutskottet för att attrahera personal till svårrekryterade arbetsplatser vid vårdcentraler och sjukhus. Vi kallar i budgeten modellen för studielånsmodellen, men den kallades något anat något annat då vi tillsammans med övriga oppositionen drivit igenom i regionfullmäktige.

  Vi satsar 100 mnkr totalt för att höja grundlönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper i Regionen.
  Utöver att främja en positiv löneutveckling för sjuksköterskor vill vi även främja denna för undersköterskor.

  Framtidens vårdinformationsmiljö blir försenad med ett år väljer vi i detta budgetförslag att minska FVMs regionbidrag med 60mnkr. Dessa medel återförs 2022.

  Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totalt 80 mnkr (30+50). Dessa medel ska finansiera uppstarterna av fler E-tjänster inom vården samt för att stärka arbetet med den nära vården.

  Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 2 % uppräkning i grundhöjning samt ett ytterligare tillskott på 78,9mnkr. Detta för att möjliggöra mindre stränga åtgärdsförslag för sjukhusen och för att de ska kunna arbeta mot den ackumulerade vårdskulden efter Covid-19 pandemin.

  Tandvårdstyrelsen får 50 mnkr extra så att de succesivt kan börja erbjuda avgiftsfria tandhygienistbesök för äldre än 65 år.

  Kulturnämnden får minskad ram med 88 mnkr. Vi hänvisar till det avtal som Göteborgs stad inte efterlever (se kulturavsnittet i budgeten). Utöver det får Kulturnämnden 2021 endast 1 % i indexuppräkning, vilket innebär en viss minskad ram.

  Precis som Sverigedemokraterna tidigare har föreslagit, så väljer nu den styrande minoriteten att flytta ansvaret för Folkhögskolorna från Kulturnämnden till Regionutvecklingsnämnden, därför gör vi även den förändringen i vårt budgetförslag.

  Kollektivtrafiknämnden får 20 mnkr för att kunna utöka grundutbudet i närtrafiken.
  Regionbidraget ligger för övrigt i linje med nämndens fördjupade budgetunderlag.

  Miljönämnden
  På grund av förseningen av projektet med det nya växthuset på Botaniska trädgården minskar vi ramen med 10 mnkr och någon indexuppräkning till miljönämnden görs ej heller.

  Uppräkningen till sekundära nämnder, exklusive kollektivtrafiken, får stå tillbaka eftersom det viktigaste nu blir att försöka möta både sjukvårdens och personalens behov 2021.

  Till skillnad mot den styrande minoriteten så presenterar vi ett budgetförslag som är i balans.
  Vi tar höjd för att en tilläggsbudget kommer behöva tas hösten 2020, men samtidigt finns inget som talar för att den budgetprocessen kommer att ge en bättre ekonomisk prognos.
  Om regionen ska besluta en budget innan sommaren, så är det bara Sverigedemokraternas budgetförslag som följer kommunallagens krav om budget i balans. Sverigedemokraternas förslag ger inget underskott som måste hanteras via skattehöjning eller återställning inom tre år.
  Det budgetförslag vi nu lämnar är ingen traditionell oppositionsbudget, men den utgår ifrån ansvar för regionens ekonomi samtidigt som den tillförsäkrar hälso- och sjukvården de tillskott vi har utlovat.

  Ni kan läsa SDVGRBUDGET2021 i sin helhet här.

 • Pressmeddelande – SD kräver slopad förmånsbeskattning

  Av Lena Mjörnell den 5 maj, 2020
  0

  Sverige befinner sig i en sjukvårdskris som aldrig tidigare upplevts. Covid-19 har på kort tid spridit sig från epicentrumet Region Stockholm till flerparten av Sveriges regioner. Bekämpandet av smittan sätter vår sjukvård, och framförallt vår hälso-och sjukvårdspersonal under stor press.

  Många goda initiativ har kommit in från allmänheten, med restauranger som skänker bort lunchlådor och privatpersoner som skjutsar sjukvårdspersonal till jobbet så att de kan undvika kollektivtrafiken.
  Men Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser att mer behöver göras från regionens sida för att stödja vår personal.

  Vår region har valt att tillfälligt slopa avgiften för bilparkeringar vid våra sjukhus, Men tyvärr vet vi också att vår hälso- och sjukvårdspersonal också på grund av det kan bli förmånsbeskattad.
  Vi ser även att regionen med fördel också kan dela ut gratis lunchkuponger för personal som jobbar nära Covid-19 patienter.

  Sverigedemokraterna väcker i nästa sammanträde med regionstyrelsen ett initiativärende där vill vill uppdra åt regionstyrelsen att särskilt författa en hemställan till finansdepartementet i syfte att uppnå en slopad förmånsbeskattning av sjukvårdspersonal under covid-19-pandemin.

   

  För att möjliggöra för vår region att hjälpa hälso-och sjukvårdspersonalen som dagligen sliter för att rädda våra medborgares liv behöver regeringen omgående slopa förmånsbeskattningen för hälso-och sjukvårdspersonal, säger Heikki Klaavuniemi Regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.

 • Budgetförslag VGR 2020

  Av Lena Mjörnell den 8 maj, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2020 med plan för 2021 och 2022.

  Sverigedemokraterna presenterar en budget för 2020 som bygger på en kontinuerlig, konsekvent politisk hållning.

  Vården

  Flera frågor som vi drivit börjar förverkligas, men nu gäller att försvara dessa och utvärdera dess konsekvenser.
  Sverigedemokraterna tillför Hälso-och sjukvårdsnämnderna 150 mnkr mer än den styrande minoriteten. Vi väljer också, till skillnad från denna, att ge lättnader för sjukhusen istället för att årligen ålägga dem svåruppnåeliga besparingskrav. Krav som under innevarande år har fått orimliga proportioner.
  Vi märker hur sjukhusen kämpar med att nå budgeterat antal nettoårsarbetare och hur de tvingas rationalisera ambulansutbud eller centralisera viktiga barn- och ungdomsmedicinska- och psykiatriska mottagningar.

  Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12,4mdr mnkr. I de medlen finns höjd ram vår vårdvalen samt för 2020 250 mnkr till omställningen av vården, 8,1 mnkr till pilotprojekt organiserat PSA-test samt 5 mnkr till vaccinationsavgiftsfrihet för pneumokock- och influensavaccin.

  Vi är som redan nämnt kritiska till kravet på att minska antalet nettoårsarbetare eftersom detta hindrar sjukhusen från att återanställa och att ta in vikarier när omsättning av personal på avdelningar sker. Det riskerar fullt fungerande avdelningar att bli dysfunktionella, vilket påverkar tillgänglighet och arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda till ytterligare personalomsättning. Man kan med fog fråga sig hur väl analyserade och genomtänkta de stränga kraven egentligen är.

  I början av 2019 kom det till regionstyrelsens kännedom, när budgetarbetet redan var uppstartat, att sjukhusen redan visade ett underskott på närmare 300mnkr för innevarande år.
  Hade Sverigedemokraternas, eller i ärlighetens namn något annat oppositionspartis budget gällt för 2019, hade underskotten inte varit lika alarmerande eftersom beställarnämnderna skulle haft mer medel att beställa vård för.

  Regionpolitiken står inför ett vägval. Vi tror till skillnad mot den styrande minoriteten att vi inte kan kräva av vården att bromsa sig uppför backen och sedan lyckas nå omställningsmålen. Vi tror till skillnad mot dem att det behövs tillskjutas erforderliga medel och därmed vinna kraft att nå de högt ställda målen. Dagens behov tillfredsställs inte av framtida visioner. Stämmer kartan inte överens med verkligheten är det lämpligare att rita om den.

  Regional utveckling och Kollektivtrafik

  Vi tycker att regionutveckling behöver fokusera på vad kommuner, företag och innovatörer uttalar. Nämligen att Regionen skall utgöra en gemensam, sammanhållande, stark röst gentemot riksdagen och andra tunga beslutfattare. För att regionen ska kunna tillgodogöra sig vinster från infrastrukturen krävs att vi kan anpassa den efter de reella behov som vi ser idag. Vidare tycker vi fortsatt att trezonsförslaget är bra i syfte att öka det kollektiva resandet i glesbygd. Men vi fortsätter hävda kravet på att grundutbudet i Närtrafiken ska ändras till att även omfatta lördag och söndagstrafik.
  Vi vill utöver detta öka säkerheten för såväl förare som resenärer och därför föreslår vi att Västtrafik ges uppdraget att införa trygghetsnummer och att öka antalet biljettkontroller vid färd.

  Kultur och Mänskliga rättigheter

  Inom regionen finns ett stort och varierat kulturutbud, men som alltid när det gäller offentligt finansierad verksamhet, så handlar det också om prioriteringar. Sverigedemokraterna anser att vårt kulturarv, alltså det som skapat det Sverige som vi känner idag, är något viktigt att värna, vårda och utveckla.

  Vi är tveksamma till att våra stora institutioner, som t.ex. Göteborgsoperan, ska erhålla så stor del av skattebetalarnas medel som idag. Blott 20 % av intäkterna är finansierade genom evenemangsbesök medan kulturnämndens bidrag samtidigt utgör en tredjedel av Göteborgsoperans intäkter.

  Ett annat utgiftsområde som måste ses över är bidrag till olika kulturprojekt. Regionen måste garantera att både projekten och föreningar som får dessa bidrag följer regionens fastställda policys och riktlinjer. I dessa ingår FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Projekten ska dessutom bidra till ett rikt och ökat kulturliv i regionen, men det är viktigt att projekt följs upp och utvärderas i syfte att undvika framtida felprioriteringar.

  Vi vill motverka alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Vi vill därför vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer.

  Allt fler medborgare känner sig idag maktlösa inför samhällets komplexitet, styrning och utformning.  Ett sätt att bryta denna trend är att utöka medborgardialogerna, så att medborgarna känner sig både delaktiga och delansvariga för samhällsutvecklingen.

  Alla människor har rätt till ett medmänskligt bemötande. Ingen får ta sig rätten att förtrycka en annan människa eller tvinga till något denne inte vill vara med om. Samhället ska stötta och skydda den som drabbas av så kallad hederskultur, eller annan kränkande behandling. Därför föreslår vi inrättandet av ett särskilt regionalt kompetenscentrum för att arbeta med de frågorna. 

  Personal

  Personalen är vår viktigaste resurs och måste därför också värnas, vårdas och utvecklas. Detta är en förutsättning för att nå mål som god och kontinuerlig vård med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och med rätt antal medarbetare.

  Vi ser idag hur arbetsmiljön inom vården följer en egen turbulent livscykel. För lite personal leder till för få öppna vårdplatser, vilket orsakar överbeläggningar och vårdskador vilka i sin tur leder tillbaka till fler upptagna vårdplatser och följaktligen också till fler överbeläggningar och ytterligare vårdskador. Detta får till följd att personal ofta upplever stora problem i sin arbetsmiljö och sjukskriver eller säger upp sig i allt för hög grad. Sjukhusen tvingas därför ofta försöka lösa problemen med bemanningspersonal och därmed blir vårdförloppen inte längre lika snabba, effektiva eller patientsäkra eftersom bristande personalkontinuitet bromsar dessa.

  Därför lägger Sverigedemokraterna återigen ett stort fokus på personal i denna budget.

  Här kan ni läsa budgeten i sin helhet.